داده ای را می گویند که با ساختار مجموعه داده های اصلی هم خوانی نداشته باشد. در داده کاوی باید این نوع از داده ها را شناسایی و حذف کنیم.