بطور کلی، دو نوع خوشه بندی می­تواند روی داده­های تراکنشی کاربرد وب انجام شود که عبارتند از خوشه بندی تراکنش ها (یا کاربران) و خوشه بندی مشاهده صفحه ها. هر یک از این رویکردها کاربردهای مختلفی دارند و بطور خاص، هر دو رویکرد را می­توان برای شخصی­سازی وب استفاده کرد. کارهای زیادی در زمینه­ی کاربردهای خوشه بندی در وب­کاوی کاربرد وب، بازاریابی اینترنتی و شخصی­سازی وب انجام گرفته است. به عنوان مثال الگوریتمی به نام PageGather را می­توان برای کشف گروه های باارزش از صفحات دسترسی شده در الگوهای کاربرد وب استفاده کرد. مبنای این الگوریتم، تکنیک خوشه بندی clique می­باشد. خوشه های حاصل را می­توان برای ترکیب خودکار صفحات اندیس ایستا در یک سایت بکار برد که هر یک علایق خاصی از کاربران را منعکس می­کنند. خوشه بندی رکوردهای رای کاربران نیز به عنوان یک مرحله پیش از فیلتر کردن جمعی به منظور کاهش مشکلات گسترش پذیری الگوریتم نزدیک ترین k همسایه استفاده شده است. هر دو رویکرد خوشه بندی را می­توان به عنوان یک بخش یکپارچه در چارچوب شخصی­سازی وب بر مبنای وب­کاوی کاربرد وب بکار برد.