خصوصیات هوش جمعی:

عوامل ساده اند

هر یک از عوامل نسبتا مشابه اند. همه آنها یکسان هستند و یا متعلق به تعداد گروه های کمی هستند.

عوامل به صورت غیرمستقیم با هم ارتباط برقرار می کنند.

رفتار کلی پیچیده سیستم ناشی از برهم کنش اجزا با یکدیگر و با محیط شان است به همین دلیل رفتار گروه خود سازمانده میشود.

این رفتار ها پایدارند؛

محکم بودن در مقابل شکست یا بدرفتاری یک جزء؛

تک تک عوامل در حصول نتیجه کلی بی تاثیرند؛

انعطاف پذیری در تغییرات سریع در محیط دینامیک و تقارن ذاتی یا عملیاتی توزیع شده؛

بر هم کنش بین اجزا بر اساس قوانین رفتاری ساده ای است که تنها از اطلاعات محلی که به اجزا به طور مستقیم یا به وسیله محیط مبادله می کنند استفاده می کنند؛

به عنوان مثال : تميزكاري لانه مورجه ها

مورچه ها آشغالها و يا غذاهاي پراكنده در سطح لانه را جمع آوري و در يك يا چند جا كپه مي كنند . اين كار به اين ترتيب عملي مي شود .

– هر مورچه شروع به گردش به صورت دلخواه و بي هدف در سطح لانه مي كند .

– اگر مورچه به يك تكه آشغال برخورد كرد آن را بر مي دارد .

– اگر مورچه به يك تكه آشغال ديگر رسيد تكه قبلي را در كنار آن قرار مي دهد .

– و باز به گردش خود ادامه مي دهد .

– بعد از مدتي مشاهده مي شود كه آشغالها در گوشه كنار لانه كپه شده اند .