مهمترین خصوصیات منطق فازی آمده است:

  • در منطق فازی، استدلال دقیق یا منطق معمولی حالت خاصی از استدلال تقریبی است.
  • هر سیستم منطقی قابل تبدیل به منطق فازی است.
  • در منطق فازی، دانش به عنوان مجموعه ای از محدودیت های فازی یا انعطاف پذیر روی متغیر ها در نظر گرفته می شود.
  • استنتاج به عنوان فرآیند انتشار این محدودیت ها در نظر گرفته می شود.
  • در منطق فازی تمام مسائل دارای راه حلی هستند که درجه مطلوبیت (امکان) را نشان می دهد.