خلاصه مشخصات:

– محصول  شركت: پارسیان افزار

– نوع محصول: DVD

– تعداد: 2 عدد

– مدت آموزش: بیش از 6ساعت

– نرم افزار همراه: MATLAB 2008

– مخاطب اثر: عموم

——————————————————————————————————–

توضيح نرم افزار:

فصل اول : شروع کار با نرم افزار MATLB

آشنایی اولیه با محیط نرم افزار MATLAB
تعریف متغیر
توابع اولیه
Work Space یا فضای کاری تعریف بردار
تولید اعداد تصادفی و آدرس¬دهی به درایه¬های موردنظر
ماتریس
رسم توابع اولیه
حرکت عمودی تحت شتاب جاذبة زمین
دستگاه معادلات خطی و مثالهای حل شده

فصل دوم : اطلاعات بنیادی

اعداد
انواع داده
تقدم عملگرها
عملیات جبری در آرایه ها
نمایش اطلاعات
نحوة نمایش اعداد
ضریب مقیاس
آشنایی با M-Fileها
تکرار با استفاده از حلقة for
محاسبة فاکتوریل و حد یک دنباله
اجتناب از حلقة for با استفاده از برداری کردن کد
عبارات منطقی ، ساختارهای شرطی و تصمیمات
استفاده از دستور else
آشنایی با عملگرهای منطقی
ساختار switch
اعداد مختلط

فصل سوم : توابع MATLAB و ورود و خروج اطلاعات

مقدمه ای بر برنامه نویسی ساخت یافته
برنامه نویسی ساخت یافته با استفاده از توابع
دسترسی به توابع موجود در MATLAB
معرفی برخی از توابع موجود در MATLAB
جستجوی توابع با استفاده از Help
ورود اطلاعات به MATLAB و خروج اطلاعات از آن
ذخیره کردن اطلاعات در فایل متنی با فرمت ascii

فصل چهارم : بردارهای منطقی

آشنایی با بردارهای منطقی
ترسیم منحنی های قطع شده
اجتناب از تقسیم بر صفر و اجتناب از بی نهایت
عملگرهای منطقی
آدرس دهی با استفاده از بردارهای منطقی
توابع منطقی
کاربردی از بردارهای منطقی

فصل پنجم : ماتریس های عددی

آشنایی با ماتریس ها
آدرس دهی به ماتریس ها
کاربرد عملگر کولن
کپی کردن و پاک کردن سطرها و ستون ها
ماتریس های اولیه و ماتریس های خاص
کاربرد توابع در ماتریس ها
ماتریس ها و حلقة for
آرایه های چند بعدی
ضرب و به توان رساندن ماتریس ها

فصل ششم : رشته های متن

آشنایی با رشته های متنی
معرفی کدهای ASCII و مقایسة رشته ها
توابع مربوط به رشته ها
رشته¬های متن دو بعدی و اجرای رشته ها

فصل هفتم : مبانی گرافیک

گرافیک دو بعدی
برچسب ها
رسم چند نمودار در یک محور
شکل خط ، رنگ خط و علامت گذارها
حدود نمودار
رسم چند نمودار در یک پنجره
مشخص کردن نقطه با استفاده از ماوس
نمودارهای لگاریتمی و نمودارهای قطبی
رسم توابع با تغییرات بسیار سریع
معرفی برخی از توابع گرافیکی دو بعدی

فصل هشتم : گرافیک سه بعدی

آشنایی با نمودارهای سه بعدی
رسم رویه ها
تنظیم دامنة رویه با استفاده از NaN
منحنی های تراز
رسم میدان های برداری
نمودار سه بعدی ماتریس ها
معرفی برخی از توابع گرافیکی سه بعدی

فصل نهم : تکمیل برنامه نویسی

دسته بندی توابع
ساختار توابع M-file
محدوده دید متغیرها در تابع
انواع داده پیشرفته در MATLAB
نوع داده cell array

فصل دهم : طراحی رابط گرافیکی کاربر (GUI)

آشنایی با رابط گرافیکی کاربر
افزودن کنترل ها و تنظیم خواص آنها
برنامه نویسی و ساختار GUI
تولید پیغام خطا
ساخت هسته برنامه و امتحان کردن آن
ایجاد لغزندة کنترلی در ساختار GUI
استفاده از لغزنده های کنترلی