نام پروژه: (کد پروژه ۱۰۴۷)پروژه پیاده سازی شده  تخمین یک تابع با استفاده از شبکه  ANFIS

نحوه ارتباط بین منطق فازی و شبکه عصبی باعث بوجود آمدن انواع مختلفی از سیستم‌ها شده است. بسیاری بر این باورند که اطلاق کلمه نوروفازی به تمامی این ترکیبات، درست نمی‌باشد؛ چراکه برخی از این ترکیبات ارتباطی تکمیلی با یکدیگر داشته و به جای هر یک از این اجزاء می‌توان سیستم‌های دیگری مانند درخت تصمیم، الگوریتم تکاملی و از این دست را جایگزین نمود. به عبارتی اختصار نوروفازی به سیستم ترکیبی حاصل از شبکه عصبی و سیستم استنتاجی فازی گفته شده که در آن شبکه عصبی به عنوان تعین کننده پارامترهای سیستم فازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از تعیین پارامترهای سیستم فازی توسط شبکه عصبی، تعیین اتوماتیک پارامترهای فازی مانند قوانین فازی و یا توابع عضویت مجموعه‌های فازی است. در مقابل نوروفازی، شبکه‌ عصبی فازی قرار دارد که در آن از منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه عصبی استفاده می‌شود. در این شبکه‌‌ منطق فازی فرع بوده و تنها برای بهبود شرایط شبکه عصبی و یا اضافه نمودن مفهوم عدم قطعیت به شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تقسیم‌بندی زیر نحوه ارتباط بین منطق فازی و شبکه عصبی را با توجه به این دیدگاه بیان می‌نماید.

کلمات کلیدی:

anfis ,Fuzzy Neural Network 

محیط پیاده سازی : متلب

پیاده سازی+ به همراه توضیحات کدها  (می توانید قبل از خرید یک ایمیل به ما بزنید و از جزییات پروژه در صورت نیاز با خبر بشوید.)

هزینه : ۷۰ هزار تومان

برای خرید پروژه ، مبلغ فوق را از طریق پرداخت آنلاین واریز کنید و با شماره تماس یا ایمیل بالای سایت تماس بگیرید تا پروژه برای شما ارسال گردد.