عنوان مقاله:

A high speed railway control system based on the fuzzy control method

چکیده مقاله لاتین:

This paper proposed a high-speed railway control system based on the fuzzy control method. The fuzzy
control system of the high-speed railway is designed in the Matlab software according to the expert experience
and knowledge. At first the input and output variables have been fuzzified in the fuzzification process.
Then the membership function is designed and the control rules are discussed in detail bring into
correspondence with expert knowledge. The parameters discussion about the maximum speed and traction
effort are studied in detail. Finally, the defuzzify process can output the results directly to control the
high speed railway train. The results indicated that the fuzzy control system is effective and accurate in
the high speed railway control process

چکیده مقاله فارسی:

اين مقاله يك سيستم كنترل راه اهن با سرعت بالا را براساس روش كنترل فازي پيشنهاد مي كند. سيستم كنترل فازي راه آهن با سرعت بالا بر طبق اطلاعات و تجربه متخصصان به نرم افزار متلب اختصاص داده شده است. در ابتدا متغيرهاي ورودي و خروجي در فرايند فازي سازي، فازي ميشوند. سپس عملكرد عضويت طراحي مي شود و قوانين كنترل كه با جزئيات مورد بحث قرار گرفته اند با اطلاعات فرد متخصص تطبيق داده مي شود. بحث در مورد پارامترهاي حداكثر سرعت و تلاش كششي با جزئيات مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهايت فرايند خارج كردن از حالت فازي مي تواند نتايجي را در خروجي ارائه دهد كه قطار راه آهن با سرعت بالا را كنترل مي كند. اين نتايج نشان مي دهد كه سيستم كنترل فازي در فرايند كنترل راه آهن با سرعت بالا دقيق و مؤثر مي باشد.