خبرگي

از خبرگي تعاريف متفاوتي ارائه شده كه يكي از تعاريف برپايه يادگيرنده سيستم ارائه مي‌شود. در اين تعريف پايه محاسبه خبرگي اجزاي يك سيستم پيچيده ، پاداشهايي هستند كه به اين اجزا داده مي‌شوند.

– روش نرمال ، مجموع جبري سيگنالهاي تقويتي

كه ei سلول مورد نظر، now زمان كنوني و  خبرگي سلول است. براساس اين تعريف، دريافت پاداش نشان خبرگي و دريافت تنبيه نشانه عدم خبرگي است.

– روش قدر مطلق، مجموع قدر مطلق سيگنالهاي تقويتي:

براساس اين تعريف دريافت و پاداش بيشتر نشان دهنده تجربه بيشتر عامل و در نتيجه خبرگي بيشتر وي است

– روش مثبت، مجموع سيگنالهاي پاداش:

در اين تعريف تنبيه سلول، معياري براي خبرگي به شمار نمي‌رود و تنها پاداش گرفتن تاثير گذار است.

– روش منفي، مجموع قدر مطلق سيگنالهاي تنبيه:

كه در اين روش به تنبيه‌هاي دريافت شده هر سلول بها داده شده است. در اين ديدگاه هر چه سلول تنبيه بيشتري دريافت كرده باشد نشانه تجربه بيشتر سلول و در نتيجه خبرگي بيشتر آن است. بايد توجه داشته باشيد كه در تمام بحثهاي انجام شده در مدل فوق فرض بر اين است كه

در صورتي كه چنين فرضي برقرار نباشد بعضي از تعاريف فوق دچار دگرگوني مي‌شوند و بعضي نيز تعابيري يكسان پيدا خواهند كرد. حال كه خبرگي را تعريف كرديم، به تقسيم امتياز و پياده‌سازي C براساس آن مي‌پردازيم.

با در نظر گرفتن معيار خبرگي مي‌توانيم به دو روش C را پياده سازي كنيم: تقسيم براساس خبرگي و تقسيم براساس عكس خبرگي.

۱۳۹۲-۸-۲ ۲۳:۵۴:۲۷ +۰۳:۳۰آبان ۲ام, ۱۳۹۲|متلب, مهندسی نرم افزار, هوش مصنوعی دسته بندی ها|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی