• حملات ایفای نقش[1]: حملات ایفای نقش هنگامی روی می‌دهد که یک بیگانه به شناسه کاربر و کلمه رمز معتبری دسترسی پیدا کند.

[1] -Masquerade Attacks