مساله درخت اشتاينر افقي-عمودي يک مساله NP-Complete  ميباشد و بهمين دليل الگوريتمهاي تقريبي متعددي براي حل آن گزارش شده است. در اين مقاله يک الگوريتم تقريبي مبتني بر اتوماتاي يادگير سلولي  براي مساله درخت اشتاينر افقي-عمودي پيشنهاد میگردد. الگوريتم پيشنهادي بر روی گراف های تصادفی ازمایش و نتایج بدست آمده با نتایج چند الگوریتم گزارش شده مقایسه شده است. نتایج مقایسه حاکی از کارایی الگوریتم پیشنهادی دارد.