فرض کنیم که ماتریس A یه ماتریس m*n باشد آنگاه یه ماتریس ۱*m وجود دارد به نام Y به طوریکه از ضرب ماتریس Y*A یه ماتریس n*1  به نام  X بدست می آید یعنی
Y*A=X
هدف ما پیدا کردن تمام ماتریس های Y ای هست بطوریکه همه مولفه های ماتریس X بزرگتر از صفر باشد یعنی X>0