حل دستگاه معادلات خطي فازي با استفاده از توابع پارامتري -يک الگوريتم اصلاح شده