با سلام در این قسمت یک تابع دیگر از توابع متلب را معرفی می کنیم
matlabpool(3)
parfor i=1:3, c(:,i) = eig(rand(1000)); end

در صورتی که در این باره سوالی داشتید در همین صفحه پیام بگذارید