حاصل ضرب عناصر را روی قطر فرعی

//حاصل ضرب عناصر را روی قطر فرعی

حاصل ضرب عناصر را روی قطر فرعی

برنامه متلب

سفارش پروژه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی