جلوگیری از سرویس: منابع برای سایر کاربران دسترس ناپذیر می‌شوند.