با سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه /خوب بریم سر وقت دستورات شرطی یه نگاهی بهشون بندازیم:

عبارات شرطی در زبان های برنامه نویسی برای انجام دستوراتی مشخص در صورت درست بودن شروطی می باشند. عبارت های شرطی که در زبان PHP با آن آشنا می شویم به ترتیب زیر می باشند :

  • If
  • If … else
  • If … elseif … else
  • Switch

دستور اولی که به آن می پردازیم if می باشد. در صورتی که شرط if صحیح باشد کد هایی که در داخل بلاک دستوری آن در نظر گرفته ایم اجرا خواهد شد شکل کلی دستور به صورت زیر می باشد :

[css]if(condition)
{
# code…
}[/css]

 

برای درک بیشتر این دستور به مثال زیر توجه کنید :

[css][/css]

[css]$x = 5;
if($x == 5)
{
echo $x;    // ۵ is printed.
}
?>[/css]

 

در مثال بالا ابتدا مقدار متغییر x را با ۵ مقدار دهی کرده ایم سپس با استفاده از دستور if بیان کردیم که اگر مقدار متغییر x برابر ۵ بود دستور echo اجرا شود و چون شرط درست می باشد دستور echo اجرا می شود و مقدار x یعنی ۵ چاپ می شود.
در بالا بررسی کردیم که اگر مقدار متغییر x برابر ۵ باشد مقدار آن چاپ شود اما اگر بخواهیم شرطی بگذاریم که مقدار x هر چیزی دیگر به غیر از ۵ باشد چه کنیم ؟ برای این کار از دستور else استفاده می کنیم. به ازای هر if یک دستور else می توانیم داشته باشیم که در جلوی آن هیچ شرطی قرار نمی گیرد و بطور پیش فرض نقیض شرط if را در نظر می گیرد. به مثال زیر توجه کنید :

[css]$x = 4;
if($x == 5)
{
echo $x;
}
else {
echo "Else Condition";         // “Else Condition” is printed.
}
?>[/css]

 

در مثال بالا مقدار متغییر x را برابر ۴ قرار دادیم و سپس بیان کردیم که اگر مقدار متغییر x برابر ۵ بود با استفاده از دستور echo مقدار آن چاپ شود در غیر اینصورت (یعنی مقدار متغییر هر مقداری به جز ۵ ) عبارت Else Condition را چاپ کند.
نکته : در صورتی که داخل if یا else فقط یک دستور وجود داشته باشد می توانید علامت آکولاد ( {} ) را قرار ندهید.
اکنون می خواهیم شرط دیگری به مثال قبل اضافه کنیم یعنی اگر مقدار متغییر یک عدد خاص دیگری بود دستور دیگری را اجرا کند. به مثال زیر توجه کنید :

[css]$x = 4;
if($x == 5)
{
echo $x;
}
elseif($x == 4)
{
echo "X is 4";    // “X is 4” is printed.
}
else {
echo "Else Condition";
}
?>[/css]

 

در مثال بالا مقدار متغییر x را با ۴ مقدار دهی کرده ایم سپس بیان کرده ایم که اگر مقدار متغییر x برابر ۵ بود مقدار متغییر x چاپ شود.
اگر شرط if اول غلط باشد به سراغ  elseif رفته و شرط بیان می کند اگر مقدار متغییر x برابر ۴ بود عبارت X is 4 چاپ شود در غیر اینصورت (هیچ شرط دیگری درست نبود) عبارت Else Condition را چاپ شود.
نکته : توجه کنید که عبارت elseif یک دستور مجزا نیست ! بلکه یک if در else می باشد یعنی else if های تو در تو ! پس آن را به عنوان دستوری مجزا در نظر نگیرید.
نکته : در کل عبارت های if , elseif و else پشت سر هم فقط یکی از شروط انتخاب می شود پس توجه داشته باشید که در آخر فقط یک خروجی از این شروط را خواهیم داشت.

اکنون به دستور بعدی یعنی switch می پردازیم این دستور را می توان با استقاده از همان else و if های تو در تو نوشت ولی برای راحتی کار برنامه نویسان این دستور بوجود آمده و ما به شرح آن می پردازیم. شکل کلی این دستور به صورت زیر می باشد :

[css]</pre>
switch($x)
{
case "value":
# code…
break;

default:
# code…
}
<pre>[/css]

 

برای درک بیشتر این دستور به مثال زیر توجه کنید :

[css]</pre>
$color = "blue";
switch($color)
{
case "blue":
echo "Your favorite color is BLUE!";
break;

case "red":
echo "Your favorite color is RED!";
break;

default:
echo "Your favorite color is neither RED or BLUE!";
}
<pre>[/css]

 

در مثال بالا متغییری با نام color ساخته و با blue آن را مقدار دهی کرده ایم. سپس با استفاده از دستور switch و case بیان کرده ایم که اگر مقدار متغییر color برابر blue بود عبارت اول چاپ شود یا اگر مقدار متغییر color برابر red بود عبارت دوم در غیر اینصورت عبارت سوم چاپ شود.
نکته : توجه کنید عبارت break را بعد از هر case قرار دهید چون در صورتی که آن را فراموش کنید اگر شرط case ای صحیح باشد به طور خودکار دستورات داخل case بعدی را نیز اجرا خواهد کرد !
نکته : می توان میان دستورات case و break چندین دستور نوشت و نیازی به علامت آکولاد ( {} ) نیست.