این جعبه ابزار در متلب برای شبیه سازی و پردازش سیستم های ویدئویی و تصویری طراحی گردیده است

ویژگی های کلیدی این جعبه ابزار عبارت است از :

Feature detection, including FAST, Harris, Shi & Tomasi, SURF, and MSER detectors

Feature extraction and putative feature matching

Object detection and tracking, including Viola-Jones detection and CAMShift tracking

Motion estimation, including block matching, optical flow, and template matching

RANSAC-based estimation of geometric transformations or fundamental matrices

Video processing, video file I/O, video display, graphic overlays, and compositing

Block library for use in Simulink

در صورتی که سوال خاصی دارید در همین صفحه بیان کنید

باتشکر آی آر متلب