1.1       جعبه‌ابزار منطق فازی

 

در ساخت سیستم با استفاده از جعبه‌ابزار منطق فازی در نرم‌افزار MATLAB  تنها از واسط گرافیکی که در جعبه‌ابزار منطق فازی موجود است استفاده می‌کنیم.

پنج ابزار عمده گرافیکی به منظور ساختن، دیدن و ویرایش کردن سیستم در این جعبه‌ابزار مهیا شده است:

  • 1- ویرایشگر سیستم استنتاج فازی یا ویرایشگر ( FIS Editor).
  • 2- ویرایشگر تابع عضویت (Membership Function Editor).
  • 3- ویرایشگر قوانین (Rule Editor).
  • 4- نمایشگر قوانین (Rule Viewer).
  • 5- نمایشگر سطح (Surface Viewer).

این واسط‌های گرافیکی به صورت پویا به هم متصل شده‌اند. بدین صورت که تغییر در سیستم با استفاده از هر کدام از پنج ابزار گفته‌شده، اثر و تغییر مناسب را در هر یک از ابزارها که باز باشند، اعمال خواهد کرد.