جستجوی کوکو یا جستجوی بلبل (به انگلیسی: (Cuckoo search (cs)‏ الگوریتم بهینه سازی است که زین – شی یانگ و سوآش دب در سال ۲۰۰۹ طراحی کردند. این الگوریتم برگرفته از ملزوم کردن تخم انگلی بعضی گونه‌های بلبل به قرار دادن تخم‌هایش در اشیانه پرندگان میزبان دیگر (از گونه‌های دیگر) است. بعضی پرندگان میزبان می‌توانند با بلبل‌های سربار و مزاحم جنگ و دعوا کنند. برای مثال اگر پرنده میزبان تخم‌هایی را پیدا کند که متعلق به انها نیست، او این تخم‌های بیگانه را دور می‌اندازد یا اشیانه اش را به راحتی ترک می‌کند و جای دیگر اشیانه جدیدی می‌سازد. بعضی گونه‌های بلبل همچون تخم- انگلی دنیای جدید- تاپیرا(tapera) به همان شیوه‌ای شکل می‌گیرد که بلبل‌های مونث انگلی اغلب خیلی در تقلید در رنگ‌ها و الگوی تخم‌های تعدادی از گونه‌های انتخابی میزبان متخصص می‌شوند. جستجوی بلبل بر اساس چنین شیوه پرورشی شکل می‌گیرد و بنابراین می‌تواند برای انواع مسایل بهینه سازی اجرا شود. به نظر می‌رسد این شیوه می توان برای الگوریتم‌های دیگر متاهو-یستیک به طور عملی انجام شود. از قرار معلوم الگوریتم مربوطه دیگر از هر نظر برای حوزه‌های مختلف اجرایی بازیافت بلبل (cuckoo hashing) نامیده می‌شود که راس موس پاگ و فلمینگ فریچ رودلدر در سال ۲۰۰۱ طراحی کرد.