تشخیص حالت های تکراری یکی از مهمترین نکات طراحی الگوریتم های هوش مصنوعی می باشد که وابستگی بسیاری به نحوه نمایش راه حل مساله دارد. نحوه نمایش مساله و تشخیص حالت های تکراری را در انتهای فصل و در مثال های مختلف مورد بررسی قرار خواهیم داد. در حال حاضر با روش دیگری به رفع این مشکل خواهیم پرداخت.

می دانیم در صورتی که اگر مسیری از گره 1 به گره 5 در گراف شکل 1 وجود داشته باشد، طول این مسیر نمی تواند بیش از 5 یال باشد. بنابراین می توان با اتخاذ یک محدودیت به روش جستجوی عمقی از گسترش گره هایی که در عمق 5 از درخت جستجو قرار دارند، جلوگیری کرد. به عبارت دیگر برای گره هایی که در عمق 5 از درخت جستجو قرار دارند ، هیچ فرزندی تولید نکنیم. پیمایش در فضای جستجوی مساله با این روش را روش جستجوی عمقی محدود شده می نامیم. یکبار دیگر با استفاده از روش جستجوی عمقی محدود شده به عمق 5 به حل مساله  می پردازیم. شکل زیر مراحل مختلف تشکیل درخت جستجو را نشان می دهد ( ادامه درخت جستجوی شکل 2 ) :