مسئله مسیریابی مطرح شده در بخش جستجوی هزینه یکنواخت را در نظر بگیرید. می توانیم به جای اینکه هزینه پیموده شده تا گره فعلی را به عنوان سنجه ای برای میزان بهینگی گره در نظر بگیریم، فاصله گره فعلی تا مقصد را به عنوان تخمینی برای سنجش میزان بهینگی هر گره انتخاب کنیم. به عبارت دیگر هنگام گسترش ، گره ای از درخت را گسترش دهیم که کمترین فاصله را تا مقصد دارد. در اینجا فرض می کنیم از هر خانه تنها یکبار می توانیم عبور کنیم. بنابراین تابع هیوریستیک به شکل زیر تعریف خواهد شد :