جزوه شبکه مبانی شبکه های کامپیوتری

//جزوه شبکه مبانی شبکه های کامپیوتری

جزوه شبکه مبانی شبکه های کامپیوتری

 

 

 

4-1)packet چيست ؟

در شبكه هاي محلي براي سهولت در كنترل ترافيك اطلاعاتي در خطوط ارتباطي اطلاعات به
بسته هايي با حجم كوچكتر تقسيم مي شوند اين بسته ها packet ناميده مي شوند

از آنجايي كه محصولات مختلف از كارخانه هاي مختلف بايستي بتوانند در يك شبكه بايكديگر كار كنند نحوه بسته بندي اطلاعات بايد استاندارد باشد و دستگاههاي موجود در يك شبكه بايد از يكي از قرار دادهاي رايج براي بسته بندي اطلاعات استفاده كنند .

4-2)عمل بسته ها در ارتباطات شبكه ها :

تمايل به وجود فايلهاي بزرگ بجاي داده ها وجود دارد اما شبكه ها نمي توانند اگركامپيوترها مقادير بزرگي از داده ها را بطور همزمان در كابل قرار دهند عمل كند دو دليل وجود دارد كه چرا قرار دادن مقادير بزرگ داده ها بطور همزمان در كابل سرعت شبكه را پايين مي آورد .

اولاً ارسال مقادير بزرگ داده ها بصورت يك واحد بزرگ شبكه رامي بندد وارتباطات ومحاوره بموقع را غير ممكن مي سازد زيرا يك كامپيوتر كابل را از داده ها پر مي كند .

دومين دليل اينكه شبكه ها مقادير بزرگ داده ها را مجدداً به بسته هاي كوچكتر فرم بندي مي نمايند در حالتي از كه خطايي در انتقال بوجود آيد اين خطا فقط بر قسمت كوچكي از داده ها اثر مي گذارد بطوري فقط مقدار كمي از داده ها بايد مجدداً ارسال گردند در نتيجه اصلاح خطا نسبتاً ساده تر خواهد بود

براي آنكه بسياري از كابران همزمان داده ها را بسرعت وبه راحتي در طول شبكه انتقال دهند داده ها بايد به قطعات كوچك قابل ارائه شدن تقسيم شوند اين قطعات بسته ها يا قابها ناميده مي شوند . يا آنكه اصطلاحات بسته و قاب به صورت تعويض پذير بكار مي روند تفاوت هايي بر اساس نوع شبكه وجود دارند ما از اصطلاح بسته استفاده مي كنيم . بسته ها واحدهاي اساسي در ارتباطات شبكه اي مي باشند با تقسيم داده ها به بسته ، سرعت انتقالات انفرادي افزايش مي يابد بطوري كه هر كامپيوتر در شبكه فرصت بيشتري براي ارسال و در يافت داده ها دارد . در كامپيوتر مقصد ، بسته ها جمع مي شود و به ترتيب مناسب براي تشكيل داده هاي اوليه مجدداً اسمبل مي شوند . وقتي سيستم عامل شبكه در

كامپيوترفرستنده داده ها را به بسته تقسيم مي نمايد به هر قاب اطلاعات كنترلي خاصي مي افزايد اينكار امكان انجام موارد زير را مي دهد :

 • ارسال داده ها اوليه ديس اسمبل شده به صورت تكه هاي كوچك .
 • اسمبل كردن مجدد داده ها به ترتيب مناسب در مقصد آنها
 • بررسي خطاهاي داده ها پس از اسمبل شدن مجدد .

بسته داراي چندين نوع داده ها مي باشند كه عبارتند از :

 • اطلاعات از قبيل پيامها يا فايلها
 • برخي انواع فرامين و داده هاي كنترل جلسه از قبيل تصحيح خطا كه نياز به ارسال مجدد را نشان مي دهد

4-3) اجزا بسته ها

تمام بسته داراي اجزاي مشتركي مي باشند اين اجزا عبارتند از :

 • آدرس منبع كه مشخص كننده كامپيوتر فرستنده است
 • داده هايي كه براي انتقال در نظر گرفته شده اند
 • آدرس مقصد كه مشخص كننده كامپيوتر گيرنده است
 • دستور العملهايي كه به اجزا شبكه مي گويند چگونه داده ها را انتفال مي دهند
 • اطلاعاتي كه به كامپيوتر گيرنده مي گويد چگونه براي اسمبل كردن مجدد كل بسته داده ها بسته را به ساير بسته ها متصل نمايند.
 • اطلاعات بررسي خطا براي اطمينان از اينكه داده ها دست نخورده مي رسند

اجزا به سه قسمت گروه بندي مي شوند : عنوان ، داده ها و پايان نما (شكل 23)

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-1 ) عنوان :

عنوان شامل موارد زير مي باشد :

 • سيگنال گوش به زنگ است كه نشان مي دهد بسته انتقال مي يابد
 • آدرس منبع
 • آدرس مقصد
 • اطلاعات ساعت براي همزماني انتقال

4-3-2 )داده ها :

اين داده هاي واقعي است كه ارسال مي گردند اين قسمت بسته مي تواند با توجه به شبكه اندازه هاي متفاوتي داشته باشد قسمت داده هاي اكثر شبكه ها از 512 بايت(kb5/0) تا 4 كيلوبايت
مي باشند .

چون اكثر رشته هاي اصلي داده ها بيش ازKB 4 مي باشند داده ها به تكه هايي به اندازه كافي كوچك تقسيم شوند كه بتوانند در بسته قرار داده شوند براي انجام انتقال يك فايل بزرگ بسته هاي زيادي لازم است

4-3-3 ) پايان نما :

محتواي (دقيق پايان نماها ) با توجه به روش ارتباطي يا پروتكل متفاوت مي باشند اما پايان نما معمولاً شامل مولفه 6 بررسي خطا بنام بررسي افزونگي دوره اي (CRC)مي باشد . CRCعددي است كه ب محاسبات رياضي در منبع بسته ايجاد مي گردد وقتي بسته به مقصد خود مي رسد محاسبات مجدداً انجام مي گيرند اگر نتايج يكسان باشند نشان مي دهد كه داده ها در بسته محفوظ نگهد اري شدن اند يعني دست نخورده انتقال يافته اند اگر محاسبات در مقصد با محاسبات منبع متفاوت باشند بدان معناست كه داده ها در طول انتقال تغيير كرده اند در اين حالت روتين CRC براي ارسال مجدد داده ها به كامپيوتر منبع علامت مي دهند .

شبكه هاي براي بسته ها فرم بندي هاي متفاوتي دارند وامكان بسته هاي با اندازه هاي مختلف را مي دهند . محدوديت هاي اندازه هاي بسته ها تعيين مي كند جه مقدار بسته از يك قطعه بزرگ داده ها توسط سيستم عامل شبك ايجاد خواهد شد .

 

4-4 ) ايجاد بسته ها

فرايند ايجاد بسته ها از لايه كاربردي مدل OSI كه داده ها در آنجا توليد مي گردند آغاز مي شود . اطلاعاتي كه در طو ل شبكه ارسال مي گردد از لايه كاربردي آغاز شده و از طريق هفت لايه پايين مي آيد در هر لايه اطلاعات مر بوط به آن داده ها اضافه مي گردد اين اطلاعات براي لايه متناظر در دستگاه گيرنده است مثلاً اطلاعات افزوده شده در لايه پيوندداده هاي كامپيوترفرستنده توسط لايه پيوندداده هاي كامپيوترگيرنده خوانده مي شود . در لايه حمل بلوك اصلي داده ها به بستهاي واقعي تقسيم مي گردند ساختار بسته ها توسط پروتكل استفاده شده بوسيله دو كامپيوتر تعريف مي شود .

وقتي بسته به لايه حمل مي رسد رشته اطلاعاتي به دنبال آن افزوده مي شود كه
براي كامپيوتر گيرنده به عنوان راهنمايي براي اسمبل كردن مجدد داده ها از طريق
بسته ها بكار مي رود وقتي بسته ها بالاخره از طريق لايه فيزيكي از
مسيرشان به كابل مي رسند آنها داراي اطلاعاتي از هر يك از شش
لايه ديگر مي باشند (شكل 24).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 ) آدرس دهي بسته ها :

اكثر بسته هاي شبكه براي كامپيوتر مشخصي آدرس دهي مي شوند ،و در نتيجه فقط متوجه يك كامپيوتر مي شود . هر كارت آداپتور شبكه تمام بسته هاي ارسالي به قسمت كابل خودش را مي بيند ولي فقط اگر آدرس بسته با آدرس انحصاري خودش هماهنگ گرديد براي كامپيوتر وقفه ايجاد
مي كند البته انتشار نوع آدرس نيز استفاده مي گردد . بسته هايي كه با انتشار نوع آدرس ارسال
مي گردند مي توانند توجه همزمان كامپيوترهاي زيادي در شبكه را جلب نمايند .

در حالاتي كه شبكه هاي بزرگ استانها (يا حتي كشورها ) را پوشش مي دهند وچندين مسير ممكن ارتباطي فراهم مي كنند اجزا پشت سرهم و سوئيچينگ شبكه به منظور تعيين بهترين مسير براي آدرس دهي مسير از اطلاعات آدرس دهي بسته استفاده مي كنند .

4-6 ) هدايت بسته ها

اجزا شبكه از اطلاعات آدرس دهي در بسته ها براي هدايت بسته ها به مقاصد آنها بهره مي گيرند يا انها را از محلهاي شبكه اي كه به آنجا تعلق ندارند دور نگه مي دارند .

دو عمل زير نقش كليدي در هدايت مناسب بسته ها ايفا مي كنند :

 • حمل بسته

كامپيوترها مي توانند بسته را بر آدرس واقع در عنوان بسته به جز شبكه اي مناسب بعدي بفرستند .

 • صافي سازي بسته

منظور فرايند استفاده از معياري مانند آدرس براي انتخاب بسته هاي مشخص مي باشد .

4-7 ) ساختار پاكت در قرار داد Ethernet :

شكل25 يك packet تحت قرار داد Ethernet را نشان مي دهد . اين packet با preamble شروع شده و به FCS ختم مي شود . طول يك پاكت در قرار داد اترنت بين 72 تا 1526 بايت است .

Preamble(7)
Destination address(2-6)
Source address(2-6)
Type (2)
Data
FCS(4)

قسمتهاي مختلف اينpacket عبارتند از :

 • preamble

اين قسمت اولين قسمت از يك packet است و براي ايجاد همزماني در يك پالس سرعت در گيرنده در نظر گرفته مي شود . طول اين قسمت مجموعاً 8 بايت است كه 7 بايت اول آن با10101010 پر شده است و بايت آخر حاوي 10101011 است .

 • Destination address

اين قسمت آدرس ايستگاه گيرنده را تعيين مي كند . در آنMSB به اين صورت تعيين مي شود .

الف ) اگر MSB برابر صفر باشد ، اين قسمت حاوي آدرس يك ايستگاه است .

ب) اگر MSB برابر يك باشد ، اين قسمت حاوي آدرس گروهي از ايستگاه ها است .

طول اين قسمت 6 بايت است و اگر تماماً با 111111 پر شده باشد ، نشان مي دهند كه اين pocketحاوي پيامي براي تمام ايستگاه ها است .

 • Source address

آدرس ايستگاه فرستنده را تعيين مي كند و در آن MSBبرابر صفر است . طول اين قسمت 6 بايت است.

 • type

اين قسمت كد قرارداد لايه بالاتر را كه بايد براي بازيابي اطلاعات بكار رود ، مشخص مي كند . طول اين قسمت 2 بايت است .

 • data

اين قسمت حاوي اطلاعات پيام است . طول اين قسمت مي تواند بين 46 تا 1500 بايت شود .

 • (frame check sequence)FCS

اين قسمت براي آزمايش صحت اطلاعات يك بسته بكار مي رود . محتواي اين قسمت كه 4 بايت طول دارد از طريق چند جمله اي CRC-32از روي اطلاعات موجود در بسته محاسبه مي شود . براي اينكار حداقل طول قسمت data بايد 46 بايت باشد .

4-8 ) ساختارpacket درIEEE 802.3 :

يك بسته تحت قرار داد IEEE 802.3در شكل26 ديده مي شود

اين بسته باpreamble شروع شده و به FCS ختم مي شود .

Preamble(7)
SFD(1)
Destination address(2-6)
Source address(2-6)
Length(2)
Data
PAD
FCS(4)

 

1-preamble:

اين قسمت اولين قسمت از يك پاكت است و براي ايجاد همزماني در پالس سرعت گيرنده در نظر گرفته مي شود .طول اين قسمت مجموعاً 7 بايت است كه با 10101010 پر شده است .

2-SFD(start frame delimiter)

اين قسمت شروع يك بسته را مشخص مي كند و از يك بايت محتوي 10101011تشكيل شده است.

3-Destination address

اين قسمت آدرس ايستگاه گيرنده را تعيين مي كند . در آن msbبه صورت زيرتعيين مي شود :

1-اگر msb برابر صفر باشد اين قسمت حاوي آدرس يك ايستگاه است .

2- اگر msb برابر يك باشد اين قسمت حاوي آدرس گروهي از ايستگاه ها است .

طول اين قسمت در بعضي از كاربرد ها ( مانند 10 BASE 5) 6 بايت است و در بعضي ديگر از كاربردها اين قسمت 2 بايت طول دارد . اگر تماماً با11111111پر شده باشد نشان مي دهد كه اين بسته حاوي پيامي براي تمام ايستگاه ها است .

4-Source address

آدرس ايستگاه فرستنده را تعيين مي كند و در آنMSB برابر صفر است . طول اين قسمت 2 و يا 6 بايت است و برابر طول Destination address است .

5-length

اين قسمت طول قسمت data را مشخص مي كند . طول اين قسمت 2 بايت است .

6- data

اين قسمت حاوي اطلاعات پيام است ، در صورتيكه Source address ، 2 بايت باشد طول اين قسمت بين 54 تا 1508 بايت است . اگر از حالت 6 بايتي استفاده شده باشد ، طول اين قسمت بين 46 تا 1500 بايت است .

7- PAD

در اين قسمت عددي كه از رابطه زير بدست مي آيد قرار مي گيرد :

PAD=72-D+2A+6

Dطول قسمتdata وA طول قسمت Source address است اگر نتيجه عددي منفي باشد صفر جايگزين آن مي شود . با استفاده از اين قسمت از رعايت حداقل طول مجاز بسته اطمينان حاصل مي شود .

8- (frame check sequence)FCS

اين قسمت براي آزمايش صحت اطلاعات يك بسته بكار مي رود .

محتواي اين قسمت كه 4 بايت طول دارد از طريق چند جمله اي CRC-32از روي اطلاعات موجود در بسته محاسبه مي شود . براي اينكار حداقل طول بسته بايد 72 بايت باشد .

يك تفاوت اساسي بين IEEE802.3 وethernet در اين است كه در اترنت رعايت طول مجاز قسمت data به عهده لايه هاي بالاتر است ، اما در IEEE802.3 اينكار به عهده بخشMAC از اين قرارداد است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنايي با Netware

5-1) مقدمه:

در فصل هاي قبل بامفاهيم كلي شبكه هاي كامپيوتر ي آشنا شديد.در اين فصل به برسي شرايط وامكانات خاص Netware3.11 مي پردازيم.از اين پس هر جا كه به شبكه به صورت كلي اشاره مي شود منظور شبكه با سيستم عامل Netware است وبه جز مواردي كه ذكر مي شود در كليه موارد نگارش 3.11 از اين سيستم عامل مورد نظر است.

بريخي از مزايا ومحدوديت هاي نگارش 2.15 سيستم عامل Netware از اين قرار هستند.

توانايي استفاده از Hot fix

توانايي اتصال يكىFil Serverبه Fil Server هاي ديگر

توانايي استفاده از بسياري از بردهاي شبكه موجود

قابليت اجرا بر روي كامپيوتر هاي سازگار باIMB AT و كامپيوتر هاي PS /2

حدا كثر اندازه فايل برابر 225 مگا بايت

حداكثر 1000 فايل باز به صورت همزمان

حداقل حافظ مورد نياز Fil Serverدر حالت Deaicated برابر 1 مگا بايت و در
حالت   Non – Dedicatedبرابر 1.5 مگابايت(در مورد اين حالات در ادامه اين فصل توضيح داده
خواهد شد)

قابليت كار كردن حد اكثر 100 كار بر به طور همزمان

حداكثر 4 برد شبكه در يك Fil Server

در نگارش 3.11 از اين سيستم عامل امكانات زير اضافه شده است

حداكثر يك فايل برابر 4 گيگابايت

حداكثر 100.000 فايل باز به صورت همزمان

حداكثر اندازه يكVolume (توضيح در ادامه فصل)برابر 32 Terabyte (32 ميليون مگابايت)

قابليت كار حداكثر 250 كار بر به طور همزمان

حداقل حافظ مورد نياز Fil Server برابر 4 مگابايت

قابليت به رمزدر آوردن كد عبور كار بران فبل از ارسال در خط انتقال

حداكثر 18 برد شبكه در داخل يك File Server

قابليت كار با قرار داد TCP / IP

در ادامه به برسي اجزا يك شبكه يا سيستم عاملN etware   مي پردازيم .

5-2) اجزا شبكه از ديد Netware

در فصل دوم , اجزا شبكه در حالت كلي توضيح داده شد .در اين قسمت اجزا يك شبكه باسيستم عامل …. را مورد بررسي قرار مي دهيم .

5-2-1)file server

file server بايد حداقل داراي يك هارد ديسك ويك كارت شبكه وحداقل4 مگا بايت حافظ باشد .اين كامپيوتر كه دادن سرويس به ايستگاه هاي شبكه را به عهده دارد سيستم عامل N etware را اجرا
مي كند و نامي دارد كه به وسيله آن از طرف ايستگاه ها شناخته مي شود .

يك   File Serverوسيستم عامل Netware 3.11مي تواند تنها در حالت DEDCATEDكار كند و حالت يك Non – Dedicacedدر نگارش 3.11 حذف شده است

در حالت Non- Dedicacatedيك File serverتنها مديريت را به عهد دارد و نمي تواند به عنوان ايستگاه مورد استفاده قرار گيرد .در اين حالت كه معمولا در شبكه ها به كار مي رود سيستم عامل شبكه تمامي امكانات سخت افزاري سيستم را در اختيار دارد.

در حالت Non- Dedicacated. يك File Server علاوه بر مديريت شبكه مي تواند به عنوان ايستگاه نيز به كار گرفته شود. در اين حالت منابع سخت افزاري Fil server بين وسيستم عامل Dos وسيستم عامل Netwareتقسيم مي شود , كه اين موضوع باعث ايجاد مشكلات زير مي شود:

از آنجا كه Netware سيستم عامل اصلي در File server است كنترل منابع سخت افزاري كامپيوتر در دست Netware است و اجازه دسترسي به بعضي از انها به كاربري كه تحت سيستم عاملDos در حال كار است , داده نمي شود. به عنوان مثال , در يك File serverكه در حا لاتNon- dedicated كار
مي كند, استفاده از كليد هاي   Shift – PrintScreenبراي چاپ اطلا عات موجود در صفحه نمايش امكان پذير نيست .

(-) سيستم عامل Netware اجاز استفاده از حداكثر640 KBحافظه را به Dos مي دهد . به اين ترتيب برنامه هاي تحت سيستم عامل Dos كه از حافظه اضافي استفاده مي كنند, بر روي اين كامپيوتر اجرا نمي شوند .

(-) در حالت ‌Non – Dedicated حدودا 30 درصد از كار ايي يك file server نسبت به حالت Dedicated كاسته مي شود. استفاده از اين حالت در واقع كم كردن از كار ايي تمام شبكه , براي صرف جويي در هزينه يك ايستگاه است .

(-) اگر يك Fil Serverدر حالت Nn – Dedicatedدچار حالت Hang شود , كار شبكه دچار اشكال
مي شود . در ايت حالت , با Reset كردن كامپيوتر Fil serverممكن است فايل هاي باز در شبكه , صدمه ديده يا از بين برود .

(-) سيستم عامل Netware از حالت حفاظت شده ( Protected Mode) ريز پردازنده Intel 80286موجود درFil Server استفاده مي كندما سيستم عامل Dos در حالت حقيقي به حالت Real Mode كار
مي كند .تغيير حالت ريزپردازنده از حالت حقيقي به حالت حفاظت شده , از طريق يكي از
دستور العملهاي ريزپردازنده انجام مي گيرد, اما براي انجام عمل عكس دستورالعملي وجود ندارد . براي بازگشت از حالت حفاظت شده به حالت حقيقي , از نوعي Reset كردن ريز پردازنده استفاده
مي شود اين كار بسته به نوع كامپيوتر مي تواند از يك تا 50 ميلي ثانيه طول بكشد. اين تغيير حالت هاي پي در پي باعث كند شدن file server مي شود .

از آنجا كه Netware3.11 براي جواب گويي به نياز آينده شبكه هاي كامپيوتر ي بزرگ طراحي شده اند و با در نظر گرفتن روند ارزان شدن ايستگاه ها , حالتnon-dedicated در نگارش 3.11 حذف شده است.

در يك file server كه تحت سيستم عامل Netware 3.11 كار مي كند , فرايند راه اندازي(Boot) ماننديك ايستگاه از طريقDos صورت مي گيرد. پس از راه اندازي Filee Server از طريق ىخس برنامهSERVER .EXE اجرا مي شود اين برانامه پس از اجرا قسمت اساسي سيستم عامل fileserver تشكيل مي دهد و از اين پس قسمت هاي مختلف سيستم عامل را كهNLM نام دارد مي توان به سيستم عامل متصل كرد.اين قسمت ها و اداره كنند هارد ديسك(Haard Disk Driver), اداره كننده برد شبكه (Len Drive)و برنامه هاي كمكي قابل اجرا روي File serverرامي توان نام برد . پس از اتصال NLMها File Server سرويس دادن به ايستگاه ها را آغاز مي كند .

نحوي خاموش كردن File Serverنيز با نحوي خاموش كردن يك كامپيوتر عادي متفاوت است كه File server در حال كار , به ايستگاه هاي شبكه سرويس مي دهد . اگر در حالي كه كار بران فايل هايي در شبكه باز كرده اند , آن را خاموش كنيد, ممكن است به فايل ها صدمه وارد شود. مشكل ديگري كه ممكن است پيش بيايد اين است كه باخاموش كردن File Server اطلاعاتي كه به صورت موقتي در حافظه نگهداري شده بود , قبل از نوشته شدن روي ديسك از بين مي رود. براي اجتناب از اين حالت ها با قبل از قطع برق … , آنرا براي خاموش كردن آماده كرد . فرايند آماده كردن File Server براي خاموش شدن, اصطلاحاً((Down كردن ))ناميده مي شود . كارايي يك File Server به امكانات سخت افزاري كه در اختيار دارد , بستگي دارد. نقش اين امكانات در كارايي شبكه با يكديگر برابر نبوده و برخي نقش اساسي تر در عمل كردFile Servert ايفا مي كند .

عواملي كه در كاراييFile Server موثر هستند به ترتيب اولويت عبارتند از :

(-) سرعت پردازنده – در يك File serverبا پردازنده سريع تر سيستم عامل با سرعت بيشتري اجرا مي شود واين باعث افزايش كارايي شبكه خواهدشد .

(-) سرعت BUS و سرعت حافظه – سرعت Bus در عمل سرعت تبادل اطلاعات در داخل File server راتعيين مي كندو با حافظه هاي سريع تر , زمان كمتري صرف خواندن ونوشتن اطلاعات در حافظ خواهد شد .

(-) سرعت هارد ديسك – هاردديسك شبكه به وسيله تمامي كاربران يك شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد وزمان دست يابي (Access Time) هارد ديسك   File server , تاثير زيادي در سرعت اجراي برنامه ها را در شبكه دارد.

(-) اندازه حافظ – سيستم عامل Netware از حافظ به نحو احسن استفاده مي كند و افزايش حافظ File server را ه خوبي براي قوي كردن ان است .

با آن كه اندازه حافظه در ميان عوامل فوق , روي كارايي يك File serverتاثير كمتري دارد , به علت اينكه حافظه نسبت به ديگر عوامل ارزان تر است و در عمل افزايش حافظ اولين قدم و بصرف ترين راه براي افزايش كارايي يك File server است .

توجه به اين نكته در موردFile Server ضروري است كه , پردازش برنامه مربوط به يك ايستگاه حتي اگر برنامه از ديسك شبكه اجرا شده باشد , در همان ايستگاه صورت گرفته وfile Server عمل پردازش برنامه را انجام نمي دهد.

5-2-2)ايستگاه هاي شبكه

هر ايستگاه شبكه به وسيله كارت شبكه ومحيط ارتباطي با      File Serverدر تماس است . ايستگاه شبكه , جهت كنترل و اجراي برنامه ها و تحت سيستم عامل خاص خود(DosياOs/2 ) كار مي كند . اين سيستم عامل از طريق مجموعه برنامه هايShell باسيستم شبكه ارتباط برقرار مي كند اين مجموعه در ادامه اين فصل به صورت مشروح بررسي مي شود .

يك ايستگاه شبكه در حالت عادي بايد داراي يك Floppy Drive , يك برد شبكه و 256 كيلو بايت حافظه باشد سيستم عامل شبكه در حالت خاص امكان وجود ايستگاهي بدون خححغ ىقهرثرا فراهم مي كند .چنين ايستگاهي پس از روشن شدن از طريق برنامه كوچكي كه از يك I C خوانده مي شود باFile Server ارتباط برقرا مي كندو سيستم عامل ايستگاه (معمولا DOS ) را زا داخل فايل خاصي كه براي اين كار ايجاد شده است مي خواند.

5-2-3) سيستم ارتباطي

Netware به عنوان سيستم عامل به بيشتر سيستم هاي رايج از قبيل Ethernet و Token Ring و ARCnet به خوبي كار مي كند. اين سيستم عامل براي كار با سيستم هاي مختلف , در ايستگاه ها ازبرنامه SHELL مختلف استفاده مي كند.با تغيير سيستم ويا نوع برد , در ايستگاه هاي شبكه تنها SHELLعوض مي شود وبقيه ايستگاه ثابت خواهد ماند.

در مورد File Server براي در نوع هم بندي بايد مراحل ديگري طي شود. سيستم عامل Netware به علت نزديكي باسخت افزار سيستم , براي كار با يك سيستم سخت افزاري خاص تنظيم مي شودو با تغيير نوع سخت افزار در كامپيوتر , بايدNMLهاي خاص آن سخت افزار به سيستم عامل متصل شود.

همان طور كه در ابتداي اين فصل گفته شد يكFile Server كه با نگارش 3.11 از سيستم عامل Netware كار مي كند, مي تواند حداكثر 18 برد شبكه را در خود جاي دهد. در عمل اين تعداد به وسيله خود كامپيوتر محدود مي شود. اين برد هاي شبكه ممكن است با قرار داده هاي متفاوتي كار كنند. به عنوان مثال , اگر يك بر شبكه با قرار داد Ethemet و با قرار دادToken Ring درFile Server نصب شوند, اينFile Server مي تواند به صورت همزمان به دو شبكه مجزا با قرار دادهاي Token Ring و Ethemet. كار مي كنند ,سرويس بدهد. در چنين سيستمي تفاوت ميان قرار دادهاي دو شبكه از ديده كاربران پنها ن است. علاوه بر اين ايستگاه كه به شبكه token ring متصل است , مي تواند با ايستگاهي كه به شبكه Ethemetمتصل است , ارتباط برقرار كند. در اين حالتFile Server علاوه بر ارائه خدمات عادي در هر دو شبكه , ارتباط بين دو شبكه متفاوت را نيز به عهده دارد. براي برقراري اين ارتباط , ىهمث سثق رثق به صورت همزمان به هر دو شبكه سرويس مي دهد. در صورت لزوم پيام ايستگاهي كه در شبكه اول قرار دارد بايد به قالب مناسب براي شبكه دوم , ترجمه شود.اين نحوي ارتباط بين دوشبكه را اصطلاحا Internal Bridge مي نامند.يك روش ديگر براي برقراري ارتباط استفاده از External Bridge استExternal Brdge. دستگاهي خاص يا كامپيوتري در حال اجراي برنامه اي خاص است , كه ضمن اتصال به هر شبكه امكان ارتباط بين شبكه ها را ايجاد مي كند .يك حسن استفاده ازExternal Bridge در اين است كه , در اين حالت فرايند برقراري ارتبط بين دو شبكه به وسيله يك دستگاه يا كامپيوتر مستقل انجام مي گيردو اين فرايند به صورت يك پردازش اضافي به File Server تحميل نمي شود.

توجه به اين نكته لازم است كه , ارتباط دو شبكه به وسيله Bridge تنها در صورتي مقدور است كه, هر دو شبكه از قرلر داد واحدي در شبكه استفاده كنند.حسن اساسي استفاده از Bridge اين است كه , ترافيك اطلاعاتي در هر شبكه مستقل از ترافيك در شبكه هاي ديگر است و تنها قسمتي از اطلاعات كه مربوط به ارتباط بين شبكه ها است از Bridge عبور مي كند.

براي برقراري ارتباط بين دو شبكه كه در لايه لايه شبكه از قرار داد هاي متفاوت استفاده مي كنند بايد از دستگاه ديگري به نامGatewa استفاده شود. GatewayمانندBridge. مي تواند يك دستگاه خاص ويا كامپيوتري در حال اجراي برنامه خاص باشد.

5-2-4) چاپگر هاي شبكه

در يك شبكه كه تحت سيستم عاملNetware 3.11 كار ميكند, به ازاي هر سرويس دهنده چاپ 16 چاپگر را مي تواند در شبكه به كار گرفت.هر يك از اين 16 چاپگر مي تواند براي اتصال به يكي ازPort هاي سري يا موازي File Server يا ايستگاه ها تعريف شود.در نگارش 3.11 چاپگر ايستگاه ها را نيزمي توان به اشتراك گذاشت.

در عمل حداكثر چاپگر هاي قابل اتصال به شبكه , به وسيله امكانات سخت افزاريFile Server محدود مي شود. كامپيوتري كه به عنوان File Server به كار مي رود معمولا داراي يك Port موازي ويك; Port سري است . به اين ترتيب دو چاپگر را مي توان به آن متصل كرد.براي اتصال چاپگر هاي بيشتر به File Server بايد هنگام نصب Prot هاي ديگري را به اين كامپيوتري اضافه كرد.چاپگر هايي از ايستگاه ها كه در اختيار شبكه قرار مي گيرند, اصطلاحاً (( چاپگر Remote)) خوانده مي شوند.پس از آن كه يكي از چاپگر هاي يكPrint Server به صورت Remoteتعريف شد, با اجراي برنامه اي در ايستگاه , ارتباط چاپگر ايستگاهPrint Server برقرار مي شود.

اين برنامه هر بار پس از روشن شدن ايستگاه اجرا مي شودو پس از يكبار اجرا شدن در حافظه ماندگار مي شود.

5-2-5) هارد ديسك هاي شبكه

يك File Serverكه تحت سيستم عامل Netware 3.11 كار مي كند. بايد حداقل يك هارد ديسك داشته باشد. حجم كل هارد ديسك شبكه به واحد هايي به نام (Volume) تقسيم مي شود كه به صورت مجازي محدوديتي در حجم آن وجود ندارند.

در نگارش 3.11 امكانات وسيعي براي دستيابي به ضريب اطمينان بالا ايجاد شده است. يكي از اين امكانات سيستم Mirronng است. در اين سيستم مي توان در هاردديسك از يك File Server را به صورت پشتيبان يك ديگر معرفي كرد.در اين حالت هر دو هارد ديسك مانند يك هارد ديسك عمل مي كنند.كليه عمليات نوشتن روي هارد ديسك به

صورت همزمان روي هر دو ديسك انجام مي شود و در صورت بروز اشكال در يكي از هارد ديسك ها و هارد ديسك دوم بلافاصله جايگزين مي شود.

5-3SHELL چيست؟

مجموعه نرم افزاري كه ارتبط سيستمعامل را با شبكه برقرار مي كند, اصطلاحاSHELL ناميده مي شود . اين برنامه ها كه به صورت ماندگار در حافظه ايستگاه باقي مي مانند , كليه در خواسته هاي برنامه ها را تجزيه وتحليل مي كنند. در

خواسته هايي كه مربوط به سيستم عامل ايستگاه باشد , براي اجرا به اين سيستم عامل داده مي شود و دستوراتي كه مربوط به شبكه باشد , به صورت Packet بسته بندي و از طريق سخت افزار شبكه (شامل شبكه وسيستم عامل ارتباطي ) براي اجرا به سيستم عامل شبكه داده مي شود.

مجموعه SHELL از قسمت هاي زير تشكيل شده است :

 • COM ويا Spx.COM
 • COM
 • SHELL CFG

هر يك از اين قسمتها به طور جدا گانه بررسي مي شود.

5-3-1) IPX.COM

اين برنامه كه يك برنامه اجرايي در محيط سيستم عامل DOS است و به صورت ماند گا در حافظ مي ماند. در خواست هايي (Requests) را كه مربوط به شبكه است , عملا برآورده مي كند.يكي از كار هاي IPX.COM بسته بندي اطلاعات ارسالي به صورت و بازيابي اطلاعات در يافتي از Packe مي افزايند.اين آدرس ها شامل آدرس ايستگاه وآدر س شبكه براي ايستگاه هاي گيرنده و فرستنده است.

آدرس ايستگاه منحصر به فرد است كه در هر برد شبكه نگهداري مي شود. هنگام ساخت هر برد شبكه يك آدرس ايستگاه براي برد در نظر گرفته مي شود كه منحصر به فرد است و هيچ دو برد شبكه داراي آدرس ايستگاه مساوي نيستند.

آدر س شبكه عبارت است از شماره اي كه هنگام نصب Netware بر روي File Server به هر برد شبكه داخل File Serverنسبت داده مي شود. در هر Packetكه به وسيله IPX.COM ساخته مي شود, آدرس شبكه نيز قيد مي شود. اين امر سبب مي شود , در سيستمي كه از چند شبكه مرتبط تشكيل شده است ,Packet مربوط به يك ايستگاه از هر يك از شبكه ها , راه خود را براي رسيدن به ايستگاه مقصد پيدا كند.

در محيط شبكه ارتباط كار بر با شبكه از طريق DRIVEهاي شبكه برقرار مي شود . يكي از وظايفIPX.Com نگهداري وپي گيري مفهوم اين Drive ها است.

يك وظيفه ديگر IPX .COM برقراري ارتباط با برد شبكه است . هر كارخانه سازنده برد شبكه ممكن است روش خاصي را براي برقراري ارتباط ايستگاه با برد شبكه در نظر گرفته باشد. بنابراين همراه هر برد شبكه , فايل هاي لازم

براي ساختن IPC.COM عرضه مي شود. هنگام نصب شبكه از Link شدن اين فايل ها به همراه فايل IPX.OBJ برنامه IPX.COM مربوط به اين نوع برد شبكه تشكيل مي شود.

يك برد شبكه معمولا مي تواند با ساختارهاي (Confeguration) مختلفي كار كند . در هر يك از اين ساختار ها , يك وقفه سخت افزاري (Hardware Interrrupt) و يك آدرس مبناي ورودي و خروجي (I/O Base Address) به كار گرفته مي شود. IPX.COM براي كار با يكي از ساختار هاي يك نوع برد ساخته مي شود.

براي اجراي اين برنامه از قالب زير استفاده كرد.

IPX [option]

Option يكي از حالات زير را دارد.

I(-)

در اين حالت IPX در عمل اجرا نمي شودو فقط پيامي كه نوع برد و ساختار پيش فرض براي كار با آن مشخص مي كند نمايش داده مي شود.

IPC I < Enter >

Novell IPX / SOX v3.04 (910703)

( C ) Copyright 1985, 1991 novell . all Rights Reserved

LAN Option : Netware Ethernet Ne2000 v1.Oec (881004)

Hardware Contiguration IRQ = 3, I / O Base = 300h , NO DMA or RAM

 

ON(-) :

در اين حالت IPX با در نظر گرفتن ساختار شماره ‌ ‌N اجرا مي شود. شماره وقفه وآدرس مبناي ورودي و خروجي مربوط به ساختار شماره N در دفتر چه برد شبكه نوشته شده است . كاربرد اين حالت در مواردي است كه ساختار تنظيم شده روي شبكه , با ساختار پيش فرض IPX.COM متفاوت است.در مثال زير IPX مربوط به ساختار O براي بردي با ساختار 3 استفاده شده است.

IPX O3 <Enter>

Novell IPX ? SPX V3 .04 ( 910703)

(C) Copyright 1985, 1991 novell Inc. All Rights Reserved.

LAN Option Netware Etherenet V1.Oec (881004)

Hardware Configuration IRQ = 5 , I /O Base = 360 h. No DMA or RAM

 

در دفتر چه راهنماي برد NE2000 ساختار 3 به معني وقفه شماره 5 و آدرس مبناي ورودي وخروجي 360h است.

(-) D

در اين حالت IPX در عمل اجرا نمي شود و فقط پيامي شامل نوع بردي كه IPX براي آن ساخته شده وليستي از ساختار هاي مختلف اين برد , روي صفحه نمايش چاپ مي شود.ساختار پيش فرض در اين ليست با علامت ( *)مشخص شده است . اين حالت تنها در نگارش IPX V3.0 و بعد از آن , در برنامه گنجانده شده است.

(-) C = < Filespec>

با استفاده از اين حالت مي توان محل فايل SHELL.CFG (توضيح در ادامه همين فصل) را براي IPX مشخص كرد. در قسمت بعدي فايل SHELL.CFG بررسي مي شود . اين حالت در نگارش IPX V3.0 و بعد از آن اضافه شده است.

(-) ؟

با استفاده از ؟ بعد از نام IPX اين برنامه در عمل اجرا نشده وليستي از Option هاي ديگر IPX نشان داده مي شود. اين حالت تنها در نگارش IPX V3.0 و بعد از آن , در برنامه گنجانده شده است.

 

IPX براي انجام عملياتي كه ذكر شد علاوه بر يك وقفه سخت افزاري مربوط به بر شبكه , وقفه نرم افزاري 7ah,2fh,6ah, o8h را تحت كنترل مي گيرد . IPX.COM تحويل صحيح اطلاعات به مقصد را تضمين نمي كند.براي حصول اطمينان از رسيدن هر پيام به مقصد بايد از IPX .COM استفاده شود. نحوي كار با IPX را مي توان به وسيله دستوراتي كه فايل SHELL.CFG گنجانده مي شود انترل كرد.

5-3-2)NETx.COM

x مي تواند 2و3و4 ويا 5 باشد.NET2.COM براي كار با نگارش 2.xx سيستم عامل DOS و…. NET5.COM براي نگارش 5.xx اين سيستم عامل ساخته شده است . اين برنا مه كه هميشه از IPX.COM اجرا مي شودو به صورت ماندگار در حافظه مي ماند . هر يك از اين برنامه ها بر روي نگارش مناسب از DOS اجرا مي شوندو قابل استفاده با نگارش هاي ديگر نيستند.پس از عرضه شدن DOS 5.0 شركت NOvellبرنامه NETx.COM را عرضه كرد . اين برنامه مستقل از نوع نگارش DOS بوده و بر روي كليه نگارش هاي اين سيستم عامل از 2.0 تا 5.0 كار مي كند . درادامه متن هر گاه به NETx.COM اشاره شود , منظور برنامه مناسب براي اجراي روي سيستم عامل ايستگاه و يا برنامه NETx.COM خواهد بود.

NETx پس از اجرا مانند پوسته اي سيستم عامل DOS واگذار مي شود و اگر در خواست مربوط به عملياتي در شبكه باشداز طريق IPX اجراي آن به سيستم عامل شبكه محول مي شود . قسمتي از NETx كه تصميم گيري در اين مورد را بر عهد دارد RE- Director ناميده مي شود. اين برنامه از يك طر با برنامه هاي كار بردي و خط فرمان سيستم عامل , و از طريق ديگر با لايه كار برددر شبكه وسيستم عامل DOS در ارتبط است.

NETx براي كنترل و پيگيري در خواسته ها , وقفه هاي نرم افزاري زير را تصاحب مي كند.

1)وقفه 21h- اين وقفه براي فراخواني توابع استاندارد DOS. به كار مي رود.

2) وقفه 17h- اين وقفه براي فرستادن اين اطلاعات بر روي چاپگر متصل به Port موازي به كار مي رود.

 • 3) وقفه 10h -(VIDEO BIOS Interrupt)

4) وقفه 1Bh – (CONTRIL – BREAK or CONTROL –C interrrupt)

5) وقفه 24h- (CRITICAL ERROR HANDLER Interrupt)

6) وقفه 27h – وقفه مر بوط به برنامه هاي ماند گار در حافظه (TSR)

NETx پس اجرا , وجود ايستگاه را به File Server اطلاع مي دهد .اين امر باعث مي شود از اين پس File server اين ايستگاه را نيز در ليست گيرندگان سرويس منظور كندو در صورت لزوم حضور اين ايستگاه را در شبكه به ايستگاه ها اطلاع دهد.

براي اجراي اين برنامه از قالب زير استفاده مي شود:

NETx [Option]

Option يكي از حالات زير را دارد.

(-) I

در اين حالت NETx عملاً اجرا نشده و فقط اطلاعاتي در مورد نگارش آن نمايش داده مي شود.

(-) U

با استفاده از اين حالت مي توان NETx را كه در حافظ ماندگار است , از حافظ برداشت . كاربرد اين حالت در ومقعي است كه برنامه اي به صورت محلي در ايستگاه اجرا شده و دچارهكمبود حافظه شده است . با استفاده از اين حالت مي توان حافظه اشغال شده توسط NETx را آزاد كرد. بديهي است كه پس از اجراي اين دستور , ارتباط با شبكه مقدور نخواهد بود.

(-) PS = < File Server >

اگر در يك شبكه بيش از يك File Server وجود داشته باشد نمي توان تعيين كرد كه ايستگاه در ارتبط با كدامFile Server. نتصل خواهد شد . با استفاده از اين حالت اولويت يكي از Fil serverها مي تواند بيشتر از بقيه تعريف شود در مثال زير يكFile server به نام TRAINER با اولويت بالا معرفي شده است اين حالت در شكل NETx V3.0 بعد از آن اضافه شده است.

NETx PS = < TRAINER >

پس از اجراي اين دستور در شبكه اي كه چند File server در آن وجود دارد , ايستگاه در صورت روشن بودنTRainer به آن متصل خواهد شد . در صورتي كهTRAINER خاموش بوده ويا به شبكه متصل نباشد ايستگاه به اولين در صورتي كهFile Server به تقلضايش پاسخ دهد , متصل خواهد شد.

(-) C = < Filespace

بااستفاده از اين حالت مي توان محا فايل SHELL.CFG را براي NETx مشخص كرد. در قسمت بعدي فايلshell CFG. بررسي مي شود. اين حالت در نگارش NETx V3.0 وبعد از آن اضافه شده است.

(-) ؟

دراين حالت NETx عملا اجرا نمي شود و فقط لسيتي ار Option هاي NETx نمايش داده مي شود اين حالت در نگارش NETx V.30 و بعد از ان اضافه شده است .

پس از اجراي NETx در ايستگاه يك DRIVE جديد بعد از آخرين DRIVE مربوط به DOS ايجاد مي شود . در صورتي كه در فايلconfig.sys از دستورlast drive براي تغيير آخرين DRIVE استفاده نشده باشد DRIVE جديد F: خواهد بود.

NETx پس از اجرا بين 54 تا 70 كيلو بايت از ايستگاه را اشغال مي كتد . براي استفاده بهتر از حافظه ايستگاه برنامه هاي XMSNETx.COMو EMSNETx.COM مورد استفاده قرار مي گيرند.

XMSNETx.COM پس از اجرا تنها 6 كيلو بايت از 640 كيلو بايت حافظه مورد استفاده DOS را اشغال مي كند . اين برنامه حافظه مورد نياز خود را از حافظه بالاتر از 1 مگابايت Extended Memory تامين مي كند . EMSNET.COM پس از اجرا تنها 6 كيلو بايت از 640 كيلو بايت حافظ مورد استفاده DOS را اشغال مي كند . اين برنامه حافظه مورد نياز خود را از حافظه بالاتر از 1 مگابايت (Extended Memory) تامين مي كند.

قبل از استفاده از دو برنامه اخير , بايد يكي از برنامه هاي مديريت حافظ اضافي (Extended / Expanded Memory Manager) روي ايستگاه نصب شود.

5-3-3) SHELL.CFG

پس از راه اندازي يك كامپيوتر تحت سيستم عامل Dos فايل CONFIG.SYS نحو تخصيص حافظه براي كار در محيط Dos را تعيين مي كند, به همين ترتيب فايل SHELL.CFG نحو تخصيص حافظه ايستگاه براي كار در فضاي شبكه را تعيين مي كند.

IPXو NETx از ايستگاه حافظ به عنوان محلي براي نگهداري موفت اطلاعات استفاده مي كنند. نحوي تخصيص حافظه براي اين كار توسط دستوراتي كه در فايل SHELL.CFG قرار داردو كنترل مي شود.اين فايل با يد در محلي كه IPXو NETx اجرا مي شوند قرار داشته باشد و در غير اين صورت بايد محل آن توسط Optionبه IPXو NETx اعلام شود.

5-4) مراحا ورود به شبكه

كار بران شبكه , از طريق ايستگاه هاي شبكه به امكانات آن دسترسي پيدا مي كنند. مراحل ورود يك كار بر به شبكه در شكل 26 نشان داده شده است.پس از روشن شدن يك ايستگاه سيستم عامل DOS از طريق هارد ديسك و يا فلاپي ديسك اجرا مي شود.راه سومي نيز براي بار كردن سيستم عامل در ايستگاه شبكه وجود دارد وآن استفاده از هاردديسك شبكه است , براي اين كار لازم است تراشه(Chip) خاصي در ايستگاه نصب شده باشد.

DOS پس از بار شدن , به دنبال پروندهAUTOEXEC.BAT مي گردد و دستورهاي موجود دراين پرونده را ,در صورت وجود اجرا مي كند.

اگر لازم است ايستگاه مربوطه به درست پس از روشن شدن وارد شبكه شود , مي توان دستورهاي SHELLرا در پرونده AUTOEXEC.BAT قرار دارد. در غير اين صورت مي توان اين دستورها را از خط فرمان (Command line) از داخل نرم افزار هاي كاربردي ويا از داخل Batch File اجرا كرد. پس از اجراي SHELL يك Drive در ايستگاه ايجاد مي شود.اين Drive معمولا F: است و به كشو LOGIN در شبكه تخصيص داده شده است.با تغيير Drive به F: مي توان به فايل موجود در اين كشو دسترسي پيدا كرد.

يكي از فايل هاي موجود در اين كشو LOGIN.EXE است.به كمك اين برنامه اجرايي ورود به شبكه امكان پذير مي شود. يك كار بر قبل از اجراي اين برنامه تنها مي تواندبه فايل هاي كشو LOGIN دسترسي داشته و دسترسي به ديگر اطلاعات شبكه مقدور نيست.

پس از اجراي LOGIN.EXE با وارد كردن نام كاربر وكد عبور مربوط به او , مي توان به شبكه وارد شدبه محض ورود به شبكه ,دستورهاي موجود در دستور العمل كلي ورود (System login script) اجرا مي شود.اين فايل حاوي دستوراتي است كه بايد هنگام ورود به شبكه , در مورد كليه كاربران اجرا شود.

سپس دستورهاي داخل دستورالعمل شخصي ورود (User Login Script) , در صورت وجود اجرا
مي شود. هر كاربر در صورت تمايل مي تواند يك دستورالعمل شخصي ورود به شبكه داشته باشدو در آن دستوراتي براي تنظيم پارامتر ها و محيط شبكه به دلخواه خود وارد كند.

پس از اجراي دتورهاي دستور العمل شخصي ورود كنترل مجددابه خط فرمان و يا Batch File ويا نرم افزاري كه SHELL از داخل آن اجرا شده است , منتقل مي شود.

هر كاربر پس از اتمام كار باشبكه بايد اجراي برنامه LOGOUT.EXE از شبكه خارج شود. اين كار باعث مي شودكليه فايل هايي كه در شبكه به نام اين كابر باز شده است, بسته شده و كار وي در شبكه به نحو مطلوب پايان يابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-5) نگهداري اطلاعات روي هارد ديسك شبكه

چگونگي نگهداري اطلاعات بر روي هارد ديسك شبكه شباهت زيادي به سيستم بايگاني اطلاعات در Dos دارد. در يك شبكه كامپيوتر ي , مانند Dos اطلاعات مربوط به يك خاص در داخل يك فايل نگهداري مي شود.

يك شبكه در حالت كلي از تعدادي File Server تشكيل شده است , كه هاردديسك هر يك از تعدادي Volume………. كه خود تشكيل شده است از تعدادي كشو (Directiry) ……… كه خود تشكيل شده است از تعدادي زير كشو (Subdirectory) …………. كه خود تشكيل شده است از تعدادي فايل …………. تشكيل شده است.شكل 27 چگونگي طبقه بندي اطلاعات در هاردديسك شبكه را نشان مي دهد . در اكثر شبكه هاي كتمپيوتري تنها يك File Server وجود دارد و, لذا در بيشتر موارد نقش File Server به عنوان يك طبقه از سيستم بايگاني , قابل صرف نظر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم Volumeدر Netware شباهت زيادي به مفهوم Drive در Dosدارد. البتهDrive ها در شبكه نيز وجود دارد اما مفهوم آنها با مفهوم Driveدر …Dosتفاوت هايي دارد.

كشو (Directorires) و زير كشوها ( Subdirectories) شبكه عيناً مانند كشو هاي Dos هستند.

براي آدر س دهي يك فايل مشخص بايد مسير (Path) لازم براي رسيدن به اين نقطه را مشخص كرد. در Netoare مسير با قالب زير بيان مي شود:

File Server / Volume / Subdirectory / Fil name

تعداد طبقات زير كشو مي تواند بيش از يكي باشد . زير كشو ها حداكثر مي تواند تا 24 طبقه گسترش يابند.

هنگامي كه يك كامپيوتر تبديل بهFilserver مي شود , حداقل يك Volume و پنج كشو در آن ايجاد مي شود. شكل 28, شكل پيش فرض طبقه بندي هارد ديسكFile Server در شروع كار را نشان
مي دهد.

File Server / SYS / PUBLIC

معمولا براي هر كار بر شبكه , يك كشو شخصي (HOME Directory) نيز در نظر گرفته مي شود . هر كاربر فايل هاي مربوط به خو را در كشو شخصي خود قرار مي دهد . بهتر است كليه كشو هاي شخصي در داخل يك كشو به نام Home قرار گيرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6) Drive ها در شبكه

سيستم عامل Dos تا 26 عدد Drive از :A تا Z: را پشتيباني مي كند. حداكثر تعداد Drive هاي فيزيكي (Physical Drive) پنج عدد است . Drive هاي شبكه از Drive بعد از آخرين Drive مربوط به Dos شروع مي شوند و مي توانند تا Z: ادامه يدا كنند. كليه Drive هاي شبكه از نوع منطقي (Logilcal Drive) هستند.

يك Drive فيزيك بيانگر ناحيه به خصوصي از هارد ديسك است , اما يك Drive منطقي ناحيه خاصي از هارد ديسك را مشخص نمي كند , بلكه فقط نامي است كه به يك كشو تخصيص داده شده است و با يك دستور مي تواند به كشو ديگري تخصيص داده شود.از آنجا كه هاردديسك شبكه مي تواند حجم نسبتاً زيادي داشته باشد , تعداد كشو

ها وزير كشو ها مي تواند بسيار زياد شود . از طرف ديگر تايپ كردن كل مسير براي دسترسي متوالي به چند كشو در هارديسك , وقت گير وخسته كننده است .به اين ترتيب لزوم استفاده از Drive هاي منطقي به عنوان يك روش سريع و آسان براي دسترسي متوالي به نواحي مختلف هارد ديسك , حس مي شود.

توجه كنيد كه دو كاربر ممكن است يك Drive شبكه مانند H: را به دو كشو مختلف تخصيص داده باشند.دراين حال با آن كه هر دو كاربر در حال استفدا از H: هستند اما در واقع در حال كاربر با دو كشو مختلف هستند.

چگونگي تخصيص يك كشو به عنوان يك Drive در ادامه همين فصل بيان مي شود.

يك ن.ع ديگر Drive هاي شبكه , Search Drive ها هستند. هر گاه كاربري فايلي را تقا ظا كند سيستم ابتدا كشو جاري را براي يافتن فايل مورد نظر جستجو مي كند. در صورتي كه فايل مورد نظر پيدا نشود, سيستم وكشو هاي مشخص شده به عنوان Search Drive ها هستند. هر گاه كاربري فايلي را تقاضا كند سيستم ابتدا كشوجاري وي را براي يافتن فايل مورد نظر جستجو مي كند . در صورتي كه فايل مورد نظر پيدا نشود, سيستم در كشو هاي مشخص شده به عنوان Search Drive ها داراي ترتيب هستند به اين معني كه , ابتدا اولين Drive و سپس دومين Drive و….. براي يافتن فايل مورد نظر جستجو مي شود.

Search Drive بسيار شبيه كشو هاي مشخص شده در دستور هاي Path وAPPEND در Dos است.

توجه به اين نكته لازم است كه Drive جاري يك كاربر هميشه به كشو جاري وي تخصيص مي يابد به عنوان مثال فرض كنيد براي كار بري يك Drive به نام P: به كشو PUBLIC: SYS تخصيص داده شده است . اگر اين كاربر P: را Drive جاري خود قرار دهد و فرمان CD/ را اجرا كند كشو جار ي وي SYS : خواهد شد . به اين ترتيب Drive جاري وي نيز به اين كشو اشاره خواهئ كرد واز اين پس P: كشو SYS: تخصيص داده مي شود اين امر باعث مي شود كه محل يك Drive در حين كار يك كاربر به صورت ناخواسته عوض شود.

در شبكه براي به كار بردن / در بيان مسير يك كشو بايد دقت شود . به شكل 28توجه كنيد فرض كنيد Drive جاري كاربري H: است كه به كشو SYS :\ HOM\ BABAK تخصيص داده شده است اين كاربر با استفاده از دستور CD Letter مي تواند به كشو Letter برود.بسياري از كاربران تصور مي كنند كه چون Hبه كشو تخصيص داده شده بود مي توانند با دستور CD \DATA به كشو DATA بروند . اما اين دستور كشو جاري را SYS:\DATA (در صورت وجود)قرار مي دهد.

يك نمونه ديگراز اشكالات ناشي از استفاده غلط از Drive مجازي , تشكيلات ناشي از كاربرد\ در بيان مسير يك كشو است. اگر مانند مثال فوق به كشو SYS: \ HOME \ BABAK تخصيص داده شده باشد كشو H:\ DATA نمي توان با آدرس DATA مشخص كرد . اين آدرس كشو (SYS:\DATA در صورت وجود )را نشان مي دهد.كشو فوق بايد به آدرس زير نشان داده شود.

H:\ HOME \ BABAK\ DATA

 

به طور كلي كار بردن \ در بيان مسير كشو به معني بازگشت به ROOT است . براي همه Drive ها مجاز ROOT در ريشه VOLUME مربوطه قرار دارد.

 

براي از بين بردن مشكلات فوق در Netware 3.11 از مفهوم Fake Root استفادهمي شود .اين مفهوم د رقسمت بعدي بررسي مي شود.

 

5-7) مفهوم Fake Root

در Netware 3.11 براي رفع مشكلات ناشي از تغيير محل Drive مجازي وجلو گير از گيج شدن كار بران هنگام كار با اين Drive ها مفهوم Fake Root تعريف كرد در اين صورت با اجراي دستو CD/ در هر يك از كشو هاي زير محل تعريف Drive , به محل تعريف Drive برمي گردد. اجراي اين دستور در مورد يك Drive مجازي عادي باعث بازگشت به ريشه VOLUME مربوط مي شود.

به عنوان مثال فرض كنيد در شكل 28 كشو SYS:\ HOME \ BABAK به صورت Fake Root به درايو H: تخصيص داده مي شود. در اين حال اگر در كشوي DATA دستو CD/ را اجرا كنيد به كشو SYS :\ HOME \ BABAK برمي گرديد. بدون استفاده از Fake Root اجراي دستور فوق كشوي جاري را SYS: قرار مي دهد. همچنين در اين حالت كشو DATA را مي توان به صورت H:\DATA معرفي كرد .

به طور كلي اگر يك Drive مجاز ي به صورت Fake Root تعرف شود , ريشه (ROOT) اين Drive در محل تعرف آن (ونه در ريشه Volume) قرار دارد. اين امر باعث مي شود Drive هاي Fale Root شباهت بيشتر به Drive هاي Dos داشته باشند و به اين دليل كاربا آنها براي كابران مبتدي آسان تر است.

بسياري از برنامه هاي كاربردي هنگام كار در ريشه Drive جاري مي نويسند به اين مسائل امنيتي در شبكه لازم است محدوديت هايي براي كار در ريشه Volume اعمال شود . به اين ترتيب اين برنامه ها در شبكه دچار اشكال مي شوند. براي رفع اين مشكلات ها مي توان برنامه را از يك Drive به صورت Fake Root اجراكرد . بااستفاده از Fake Root ريشه Drive در محل تعريف آن قرار مي گيرد وبرنامه هاي فوق بدون مشكل اجراخواهند شد.

 

 

5-8)طريقه نصب سيستم عامل Netware 3.11:

5-8-1)ملزومات جهت نصب وراه اندازي شبكه :

به منظور نصب و راه اندازي شبكه ابتدا مي بايست ملزومات زير را تهيه نمود:

 • كامپيوتر 486 DX/ DX2 به بالا با مشخصات زير به عنوان خدمتگزار (Server)

الف- حداقل حافظه حقيقي 4MB (RAM)

ب – حداقل حافظه ديسكت سخت 270MB

پ- ديسك گردان هاي 3.5و 5.25

ت – صفحه نمايش تك رنگ يا رنگي

ث – كارت شبكه به تعداد از نوع 16 بيتي

ج – BNC به تعداد

چ – T-CONNECTOR

ح – TERMINATOR دو عدد

خ- سيستم عامل Netware 3.11

 • كامپيو تر هاي 386 DX به بالا با مشخصات زير به عنوان ايستگاه كاري

386/33 – 4 RAM – DISK LESS _ OR 120 HARD _ 1FDD

نحوي نصب سيستم عامل Netware :

الف – در ب كامپيوتر خدمتگذار (Server) را باز نموده , كارت شبكه را درون آن قرار مي دهيم .

ب- درب كامپيوتر هاي ايستگاه كاري را باز نموده كارت هاي شبكه را درون آنها قرار مي دهيم.

پ- پشت كار تها ي شبكه ST- CONNECTOR را نصب كرده از طريق كابل كامپيوتر ها را به هم متصل مي نماييم .

ت – پس از اتصال يك TERMINATOR پشت T-CONNECTOR خدمتگزار و TERMINATOR ذيگر را به پشت آخرين ايستگاه كاري نصب مي نماييم .

لازم به توضيح است كه نصب شبكه به دو صورت زير انجام مي گيرد:

الف – نصب بر روي كامپوتر هاي بدون ديسك (DISK- LESS)

ب – نصب بر روي كامپيوتر ي, با ديسك سخت و ديسك گردان

كامپيوتر خدمتگزار را روشن به نصب سيستم عامل شبكه به صورت زير مي نماييم :

الف – ابتدا با FDISK دستور Dos از كل ظرفيت ديسكت سخت , مقداري را براي Dos كنار مي گذاريم .(مثلا از 270 MB مقدار 50MB)

ب- ديسك سخت را قالب بندي (FORMAT) مي نماييم .

پ- حال ديسك هاي سيستم عامل Netware زير را به درون ديسك سخت در محيط ريشه يا مسير مورد نظر كپي مي نماييم:

 • SERVER DISK
 • SYSTEM DYSK 1
 • SYSTEM DISK 2
 • SYSTEM DISK 3

ت- به روي خدمت گزار دستور SERVER را اجرا مي كنيم .

ث- در اين مرحله دو سوال از شما پرسيده مي شود كه شما مي توانيد به صورت زير به سوالات پاسخ دهيد:

 • در جلوي عبارت Internal Network Numberعدددي را به طور مثال 300f را وارد مي كنيد
 • سپس نامي را برا يvolume وارد كنيد . (به طور مثال نام موسسه اي كه در آن هستيد مثلا بانك )

ج- در اين مرحله به صورت زير تكنولوژي مربوط به ساختار كامپيوتر وديسك سخت را به كار مي گيريم .

LOAD C:\ TSADISK

LOAD C: \ NE2000 يا COMPEX

چ- سپس كارت شبكه و نوع آن را به صورت زير به كار مي گيريم

نكته : به اكثر بردهاي شبكه اي كه امروزه در بازار به فروش مي رسند از نوع C OMPEXبوده نه NE2000 كه خوشبختانه با بردهاي امروزي NE2000سازگاري دارند .

خ- در پايان به صورت زير جهت نصب       INSTALLرا به كار مي گيريم :       LOAD   C:\ INSTALL

 • پس از اجرا ي دستو پنجرهاي روي صفحه نمايش ظاهر مي گردد. در اين پنجره بر روي عبارت DISK OPTION قرار گرفته كليد ENTER را وئارد مي نمايد
 • با ظاهر شدن پنجره جديد بر روي عبارت PARTITION TABLES.. قرار گرفته كليدENTER وارد مي نماييم .
 • سپس بر روي عبارت   C REATE NETWARE PARTITION قرار گرفته مقدار فضاي باقي مانده ديسك سخت را براي سيستم عامل شبكه تعريف مي نماييم (منظور فضاي باقي مانده از 270MBمي باشد)
 • حال كافي است در اين مرحله بر روي عبارت SYSTEM OPTION قرار گرفته (منظور SYSمي باشد) با زدن كليد ENTER و وارد شدن به پنجره Volume INFORMATION مقدار    BLOCK SIZE (منظور 4K مي باشد را نشان مي دهيم )
 • پس از تعيين مقدار   BLOCK SIZE بر روي عبارت STATUS كه خيلي مهم مي باشد قرار گرفته ديسك را در MOUNT مي كنيم * پس از MOUNT كردن با زذن كليد ESC به پنجره اصلي باز مي گرديم

نكته مهم: توصيه مي گرددفضاي باقي مانده ديسك سخت را به دو يا چند VOL تقسيم نماييد . چرا كه اطلاعات شما كمتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

 • حال مكان نما را بر روي عبارت SYSTEM OPTION قرار داده با زدن كليد ENTER به پنجره AVAILEBLE SYSTEM OPTION راه مي يابيم
 • ابتدا قبل از كپي نمودن فايل ها ي سيستم به درون ديسك سخت , مي بايست بر روي A UTOEXEC.BAY آمده و محتواي آن را با مطالب زير چك كنيد :

File Server NAME BANK

IPX INTERNAL NET = 300F

LODE C:\ NE2000 PORT = 3000 INT = 3 FRAME = ETHERNET – 802.3 BIND IPX

TO NE2000 NET =3

LOAD C:\ PSERVER P1

توضيح : خط أخر در فايل به جهت نصب چاپگر به كار رفته است و كاربرد ديگري ندارد ضمناً توصيه مي گردد عبارت    bind را از روي خط فرمان اجرا نماييد .

در پايان با زدن كليد esc و قرار گرفتن بر روي پنجره اصلي مكان نما را بر روي عبارت SYSTEM AND PUBLIC FILE COPY قرار داده كليدentert را وارد مي نماييم . در نتيجه اين عمل سيستم عامل ما ديسك ها زير را به ترتيب درخواست خواهد كرد :

 

 • SYSTEM –2
 • SYSTEM –3
 • SYSTEM –1
 • UPGRADE
 • DOSUTIL-1
 • DOSUTIL-2
 • DOSUTIL-3
 • DOSUTIL-4
 • BACKUP –1
 • BACKUP-2
 • PRINT-1
 • PRINT-2
 • HELP-1
 • HELP-2
 • HELP-3
 • BTRIEVE
 • پس از كپي نمودن محتواي ديسكتهاي نامبرده عمل نصب صورت گرفته , كافيست يكبار به صورت زير از شبكه بيرون أمده مجدداً به شبكه باز گرديم.

DOWN

EXIT

C:\ > SERVER

نكته مهم : به كليه نصب كنندگان سيستم عامل Netware توجيه مي گردد بشي از Volume ايجاد نمايند. به اين معني كه در صورت بروز اشكال برروي Volume اصلي VOL مربوط به داده ها صدمه نخواهد ديد.

۱۳۹۴-۶-۲۲ ۱۹:۳۸:۴۱ +۰۴:۳۰ شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۴|Categories: عمومی|Tags: |بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

پرداخت

1-پرداخت آنلاین
برای پرداخت آنلاین از لینک زیر استفاده کنید
پرداخت آنلاین
2- پرداخت آفلاین
برای پرداخت آفلاین مبلغ مورد نظر را به یکی از شماره کارت
6037997245888723بانک ملی