جزوه آموزش carsim آماده می باشد

و به زودی بروی سایت قرار می گیرد