ایجاد ماتریس:

A=[1,2,3 ; 4,5,6;
A=[1:10]

A=[1:2:10]

A=[10:-1:1]

A=zeros(2,3); ایجاد ماتریس ۲ در۳ با مقادیر صفر

A=ones(4,6);ایجاد ماتریس ۴ در۶ با مقادیر یک

ترانهاده ماتریس A:

T=A’

دستیابی به یک یا چند مقدار از یک ماتریس:

A(2,3) ;عنصر سطر۲ ستون ۳

A(:,2);عناصر ستون ۲

A(1,:); عناصر سطر ۱

A(3:6, 2:4);ستونهای ۲ تا ۴ از سطرهای ۳ تا ۶

دستیابی به ستون آخر یک ماتریس:

A(:,end)

مجموع ستونهای یک ماتریس دو بعدی (و یا مجموع مقادیر یک ماتریس یک بعدی):

sum(A)</pre>
sum(A’) مجموع سطرهای یک ماتریس دو بعدی

بدست آوردن مقادیر روی قطر اصلی A:

diag(A)

ایجاد ماتریس جادویی n×n: (ماتریس جادویی ماتریسی است که مجموع تمام سطرها و ستونها و قطرهای آن برابر است)

magic(n)

می خواهیم جای ستونهای دوم و سوم در ماتریس B را جابه­جا کرده و نتیجه را در A ذخیره نماییم:

A=B(: , [1,3,2,4])

توابع مقدماتی پرکاربرد:

abs(A)
لگاریتم در مبنای ۲
لگاریتم در مبنای ۱۰

برای مشاهده لیست توابع مقدماتی عبارت help elfun را تایپ کنید.

عملگرهای محاسباتی:

  • A=B+C جمع ماتریسی
  • A=B-C تفریق ماتریسی
  • A=B*C ضرب ماتریسی
  • A=B .* C ضرب عناصر متناظر در یکدیگر
  • A=B ./ C تقسیم عناصر متناظر بر یکدیگر
  • A=B .^ C به توان رساندن هر عنصر به عنصر متناظرش

اگر B یک ماتریس n×m باشد و C یک عدد اسکالر (یک ماتریس ۱×۱) باشد آنگاه عملگرهای فوق مقدار موجود در C را در تک تک مقادیر B اِعمال می­کنند. بنابراین عبارت A=B+1 تک تک مقادیر B را با ۱ جمع کرده و در A ذخیره می­کند. عبارت A=B.^2 نیز تک تک مقادیر B را به توان ۲ رسانده و نتیجه را در A ذخیره می­کند.

روشی بدست آوردن باقیمانده تقسیم:

A=mod(B,C)

ایجاد یک ماتریس ۳×۴ از اعداد تصادفی که دارای توزیع یکنواخت بین ۰ تا ۱ می­باشند:

A=rand(3,4)

ایجاد یک ماتریس ۳×۴ از اعداد تصادفی بین a تاb

A=floor((b-a+1)*rand(3,4)+a)

ایجاد یک ماتریس ۱×n که اعداد صحیح ۱ تا n به ترتیب تصادفی در آن قرار گرفته­اند:

A=randperm(n)

ایجاد ماتریس با n×m که در هر سطر عناصر ۱ تا m به طور تصادفی قرار داده شده اند

for i=1:n</pre>
A(i,:)=randperm(m);

end

روند کردن اعداد:

</pre>
گرد کردن به سمت صفر
گرد کردن به سمت نزدیک ترین عدد صحیح(براساس رقم اعشار)
گرد کردن به سمت مثبت بینهایت
گرد کردن به سمت منفی بینهایت

مرتب کردن هر یک از ستونهای ماتریس B بطور جداگانه:

A=sort(B)

مرتب کردن سطرهای ماتریس B ابتدا بر اساس ستون اول سپس ستون دوم و الی آخر:

A=sortrows(B)

مرتب کردن سطرهای ماتریس B فقط بر اساس ستون سوم:

A=sortrows(B,3)

حذف ستون دوم ماتریس A:

A(: , 2) = []

میانگین هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=mean(B)

میانه هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=median(B)

انحراف از معیار هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=std(B)

مینیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=min(B)

ماکسیمم هر یک از ستونهای ماتریس B:

A=max(B)

یافتن اندیس عددهای غیر صفر در ماتریس B:

A=find(B)

یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی ۲ ماتریس B:

[i,j]=find(B==2)

یافتن اندیس سطر و ستون خانه مساوی ۲ در سطر سوم از ماتریس B:

[i,j]=find(B(3,:)==2)

یافتن اندیس عددهای بین ۱ تا ۵ در ماتریس B:

A=find(A>1 & A<5)

جمع تجمعی عناصر ماتریس B:

A=cumsum(B)

حاصل ضرب عناصر ماتریس B:

A=prod(B)

تولید n عدد در فواصل مساوی که از a شروع و به b ختم می­شود:

A=linspace(a,b,n)

ترسیم دو بعدی y برحسب x:

plot(x,y)

ترسیم سه بعدی:

plot3(x,y,z)

دستور زیر مقادیری از B که از ۶ بزرگتر است را در A ذخیره می­کند:

A=B(B>6)

شیفت دادن چرخشی: دستور زیر ماتریس B را یک واحد در جهت عمودی (از بالا به پایین) و دو واحد در جهت افقی (از راست به چپ) شیفت چرخشی می­دهد.

A=circshift(B, [1, -2])

دستور زیر ابعاد یک ماتریس را برمی­گرداند:

size(A)

دستور زیر طول یک بردار را برمی­گرداند: (اگر A دارای بیش از یک بعد باشد، طول طولانی­ترین بعد برگردانده می­شود)

length(A)

با دستور زیر می­توان تابع f را در محیط editor مشاهده کرد و در صورت دلخواه آن را تغییر داد. با این دستور حتی می­توان توابع خود MATLAB را نیز ویرایش نمود.

edit f

دستور زیر ماتریس B را بصورت تنک (خلوت) در A ذیره می­کند. اگر تعداد زیادی از مقادیر یک ماتریس برابر با صفر باشد با این روش می­توان در تخصیص حافظه صرفه­جویی کرد.

A = sparse(B)

دستور زیر ماتریس B را از حالت تنک به حالت کامل تبدیل کرده و در A ذخیره می­کند.

A = full(B)

توابع مخصوص رشته­ ها:


  • strcat متصل کردن دو رشته

 

 

  • strcmp مقایسه دو رشته

 

 

  • strcmpi مقایسه دو رشته صرفنظر از بزرگ یا کوچک بودن حروف

 

 

تمام جایگشتهای ممکن مقادیر یک بردار:

perms(A)

حذف مقادیر تکراری از یک بردار:

unique(A)

نمایش هیستوگرام مقادیر یک ماتریس:

hist(A,…)

دستورات کار با تصاویر:

اشتراک دو مجموعه:

intersect(A,B)

دستورات برنامه نویسی

حلقه ها

</pre>
for i=start : end

دستورات

end

while(شرط)

دستورات

end

if(شرط)

دستورات

end

اجرای برنامه تا فشردن یک کلید متوقف می­ماند:

pause

اجرای برنامه به مدت n ثانیه متوقف می­ماند:

pause(n)

در عبارت زیر اولین گروه از دستورات اجرا می­شوند. اگر خطایی رخ دهد اجرای این دستورات متوقف شده و دومین گروه از دستورات اجرا می­شود.

try</pre>
statements

catch

statement

end

با دستور زیر می­توان محیط ایجاد رابط کاربر گرافیکی را مشاهده کرد.

guide

با دستور زیر می­توان مدت زمان اجرای هر یک از خطوط برنامه را مشاهده کرد.

profile {on, off, viewer}

نمایش پیغام: نحوه استفاده از این دستور همانند printf() در زبان C است.

fprintf(‘\n i=%d’, i)

نمایش پیغام خطا و خروج از اجرای برنامه:

error(‘your error message’)