مشكلات مرتبط به كارائي با توجه به نوع مشكل جدا مي‏شوند. قبل از اينكه يك درصد بالا از بسته‏ها گم شود بايد علّت گم شدن را براي فعاليت پيدا نمود كه اين عمل به صورت متناوب و غيردائمي صورت مي‏گيرد. در اين حالت مانيتور كردن گم شدن بسته‏ها روي واحدهاي متناوب زماني ممكن است كه مشكلات را از هم جدا كند مثال ديگر براي مشكلات كارائي، داشتن معاشرت با تأخير طولاني است كه چنين قابل توصيف است كه بسته‏ها بيش از حد انداخته مي‏شوند كه در اين هنگام مي‏توانيم منبع تأخير بسته‏ها را از طريق رويه ردگيري مسيرياب پيدا كنيم و بسته‏ها را كوش كرده و گره را حذف نمائيم.

در مديريت خطا نيز به طور مشابه مشكلات ممكن است كه در چندين مكان پديدار شوند كه آنها توانمندي گزارش به سيستم مديريت مركزي را در رخدادهاي مستقل چندگانه داشته باشند كه آنها به هم مرتبط نيز باشند براي مثال انداختن بيش از حد بسته‏ها در يك اتصال ممكن است ترافيك سوئيچ و مسيرياب را با تناوب رودررو كند لذا باعث علّت بك بالاسري در اين شبكه، يك هشدار را بايد گزارش كند.