:

براي جمع چند جمله اي ها دو بردار مربوط به ضرائب دو چندجمله اي را با هم جمع می کنیم،درصورت یکسان نبودن درجه ي دو چندجمله اي به چندجمله اي با درجه ي کمتر صفر اضافه می کنیم . به عنوان مثال براي جمع

g(x)=6×2-2x+2  با  f(x)=9×3-5×2+3x+7 باید اینطوربنویسیم :

>>f=[9,-5,3,7]

>>g=[6,-2,2]

>>g=[0,g]

>>h=f+g