تکنولوژی شبکه های سنسور بی سیم (WSN) در سیستم های هوشمند حمل و نقل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد (ITS). در این نوع شبکه ، گره های سنسور بر روی میدان سنسور پراکنده شده و اطلاعات مربوطه را به گره سینک (بخش انتهایی خط ارتباطی) منتقل می کنند. در این مقاله ، طرح عاملیت Proxy برای گره سینک را پیشنهاد کرده ایم که مسئول تبادل اطلاعات با دیگر گره های proxy با کمک سازه ارتباطی همتای جدید (P2P) اجرا شده با استفاده از جدول توزیع درهم (DHT) (Distributed Hash Table) می باشد. این سازه ، تسهیل پردازش توزیع شده داده های دریافتی به منظور انجام برنامه ریزی مسیر در برنامه های کنترل ترافیک وسایل نقلیه را نیز برعهده دارد. این رویکرد همچنین از قابلیت توزیع کارهای محاسباتی برای محاسبات مسیر بر روی گره های سینک مختلف در شبکه نیز برخوردار می باشد. در این مقاله نمونه دقیق و جزئی از سازه ارتباطی P2P پیشنهادی ارائه شده است