با دستور repmat در متلب، می توانیم یک ماتریس را به تعداد دلخواه تکرار کنیم و از تکرارهای آن ماتریس، یک ماتریس جدید بسازیم. اگر دستور repmat را برای ماتریس A به صورت repmat(A,m,n) به کار ببریم، آنگاه ماتریس A به تعداد m*n تکرار خواهد شد. چیدمان تکرارهای ماتریس A ، به صورت m ردیف و n ستون خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2;3 4]
B=repmat(A,2,3)

نتیجه :

 

A =

1     2
3     4

B =

1     2     1     2     1     2
3     4     3     4     3     4
1     2     1     2     1     2
3     4     3     4     3     4