توپولوژی

  • شبکه تشريح کننده نحوه اتصال کامپيوترها در يک شبکه به يکديگر، توپولوژی نامیده می‌شود. پارامترهای اصلی آن، قابل‌اعتماد بودن و مقرون به صرفه بودن است (باسنر[1]،2006)
  • چگونگي اتصال ظاهري اجزا از طريق محيط انتقال به يكديگر (عباس نژاد،1389: 7)
  • توپولوژی یا «هم بندی» نحوه‌ی دسترسي اجزا به محيط انتقال و گردش اطلاعات مابين آنها می‌باشد

[1] Basener