در نگرش کمی به توپولوژی ها و ساختارهای شبکه براساس توابع اتصالات درونی هر واحد، می توانیم مفاهیم چندی را مشخص کنیم:

  • شبکه های بازگشتی
  • شبکه های غیر بازگشتی
  • شبکه های لایه لایه ، متوالی یا سایر ساختارهای شبکه ای متشابه
  • ساختارهای به هم پیوسته رقابتی

گونه های ۱و۲ متقابلاً مجزا هستند؛ با این وجود، گونه های ۳و۴ ممکن است هم ساختارهای بازگشتی و هم غیر بازگشتی را به کار برند.[fie94] عمیقاً این موضوع را که مشتمل بر ایجاد «لایه ها» و «قطعه ها» و تشخیص دادن اتصالات درونی متقارن از غیر متقارن است، بررسی می کند.