برای استفاده از این تابع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
R = sprand(m,n,density)
در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید