برای تولید یک عدد تصادفی در متلب از تابع زیر استفاده می کنیم.

rand(n)