برای استفاده از این تابع در متلب کافی است کد زیر را تایپ و اجرا کنید
s = rng;
u1 = rand(1,5)
u1 =
۰٫۰۹۷۵ ۰٫۲۷۸۵ ۰٫۵۴۶۹ ۰٫۹۵۷۵ ۰٫۹۶۴۹

rng(s);
u2 = rand(1,5)
u2 =
۰٫۰۹۷۵ ۰٫۲۷۸۵ ۰٫۵۴۶۹ ۰٫۹۵۷۵ ۰٫۹۶۴۹

به طور کلی استفاده صحیح از این کد به صورت زیر می باشد
= rand(n)
r = rand(m,n)
r = rand([m,n])
r = rand(m,n,p,...)
r = rand([m,n,p,...])
r = rand
r = rand(size(A))
r = rand(..., 'double')
r = rand(..., 'single')

در صورت نیاز به توضیح بیشتر در همین صفحه پیام بگذارید