حال به معرفی اجمالی از عملکرد برخی از این توابع می پردازیم :

عملکرد تابع

نام تابع

محاسبه ي لگاریتم لپرین

log

رادیکالx

sqrt(x)

محاسبه ي قدرمطلق یک عدد مختلط

abs

نمایش قسمت موهومی یک عدد مختلط

imag

l نمایش قسمت حقیقی یک عدد مختلط

real

مشخص می کند عدد حقیقی ست یا مختلط

isreal

محاسبه ي سینوس هایپربولیک

sinh

محاسبه ي آرك سینوس

asin

معکوس سینوس هایپربولیک

asinh

و به همین ترتیب براي سایر توابع مثلثاتی

زاویه ي یک نقطه در مختصات دکارتی 2

atan

گرد کردن به سمت صفر

Fix

گرد کردن به سمت منفی بی نهایت

floor

گرد کردن به سمت مثبت بی نهایت

ceil

گرد کردن به سمت نزدیکترین عدد صحیح

round

باقیمانده ي تقسیم با علامت

mod

تابع علامت

Sign