حروف از پیش تعیین شده

در نرم افزارMATLABیک سری از حروف می باشند که از پیش تعریف شده می باشند و اگر کاربر آنها را تغییر دهد، ممکن است که ادامه ی برنامه با مشکلاتی روبرو شود. این حروف به شرح زیر می باشند:

eps: کوچکترین عدد بزرگتر از صفر

iوj: عدد موهومی (رادیکال منفی یک)

inf: بی نهایت (مخففInfinitive)

pi: عدد ۳٫۱۴

NaN: غیر عدد

clockوdate: تاریخ و ساعت

ans: اگر حاصل محاسبات در هیچ متغیری قرار نگیرد، در این متغیر قرار می گیرد.

نکته:نرم افزارMATLABنسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس می باشد.

آشنایی با توابع ریاضیاتی مهم

sin(x): این تابع سینوس یک زاویه را بر حسب رادیان محاسبه می کند (آرگومان تمامی توابع مثلثاتی رادیان است). برای تبدیل رادیان به درجه باید آن را در عدد ۳٫۱۴ ضرب نمود و بر ۱۸۰ تقسیم کرد.

cos(x): محاسبه ی کسینوس بر حسب رادیان.

tan(x)محاسبه ی تانژانت بر حسب رادیان.

asin(x)،acos(x)،atan(x)برای محاسبه ی معکوس توابع مثلثاتی.

atan2(y,x): برای محاسبه ی تانژانت اندازه ی عدد موهومی به حقیقی.

sec(x)وcsc(x)برای محاسبه ی سکانت و کسکانت.

sinh(x)،cosh(x)،asinh(x)و…برای محاسبه ی توابع هیپربولیک)

log(x)برای محاسبه ی لگاریتم در مبنایe(لگاریتم طبیعی) یک عدد (ln(x)).

log10(x): برای محاسبه ی لگاریتم در مبنای ۱۰٫

sqrt(x): محاسبه ی رادیکال یک عدد.

exp(x): عدد نپر (۲٫۷۱۸۳) را به توانxمی رساند.

abs(x): قدر مطلق اعداد را محاسبه می کند. در اعداد موهومی اندازه ی عدد موهومی را بدست می آورد.

angle(x): زاویه ی (فاز) یک عدد موهومی را محاسبه می کند.

mod(x,y): باقیمانده ی تقسیمxبرyرا محاسبه می کند.

inv(x): معکوس یک ماتریس را محاسبه می کند.

کاراکتر های کنترلی در نرم افزارMATLAB

;: این کاراکتر برای بستن انتهای دستورات برای عدم نمایش آنها در پنجره یCommand Windowبکار می رود.

:: این کاراکتر برای مشخص کردن حد فاصل یک عدد تا عدد دیگر بکار می رود. مثلا۲:۱۰عدد ۲ ،۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ را تولید می کند و اگر این کاراکتر به صورت۲:۰٫۵:۵تعریف شود، اعداد ۲، ۲٫۵، ۳، ۳٫۵، ۴، ۴٫۵ و ۵ تولید می شود.

^: برای به توان رساندن ماتریس ها از این کاراکتر استفاده می شود.

[]: برای تعریف یک ماتریس (آرایه) از این کاراکتر استفاده می شود.

(): برای دسترسی به اعضای یک ماتریس یا فراخوانی توابع از پرانتز استفاده می کنیم.

%: اگر این دستور در ابتدای هر خط قرار بگیرد، رنگ آن خط سبز می شود و دیگر جزء برنامه به حساب نمی آید (برای نمایش توضیحات)

': برای محاسبه ی ترنهاده ی ماتریس ها بکار می رود (ترانهاده یعنی عوض کردن جای سطر ها و ستون ها).

,: علامت ویرگول برای جداسازی عبارات مختلف بکار می رود.

'': از این کاراکتر برای مشخص کردن رشته ها استفاده می کنیم.

.: نقطه برای محاسبات درایه به درایه در ماتریس ها بکار می رود. مثلا اگر یک ماتریس ۲ در ۳ (۲ سطر و ۳ ستون) داشته باشیم که نام آنaباشد، و یک ماتریس ۱ در ۱ (به ماتریس ۱ در ۱ ماتریس اسکالر هم گفته می شود) به نامbداشته باشیم، در این صورت اگر بخواهیم تک تک درایه های ماتریسaرا به توانbبرسانیم، دستورa^bنادرست است (زیرا ماتریسaباید حتما مربعی باشد تا بتواند به توان برسد (در خودش ضرب شود)) پس از دستورa.^bاستفاده می کنیم.

کاراکتر های کنترلی دیگر هم وجود دارند که بعدا شرح داده می شوند.

با دستورclcمی توان کل صفحه نمایش را پاک نمود.

با دستورclearمی توان کل متغیر ها را پاک نمود و اگر بعد از این دستور نام یک متغیری نوشته شود، فقط آن متغیر را پاک می کند. مثلاclear aمتغیرaرا پاک می کند.

با دستورwhoوwhosمی توان متغیر ها را مشاهده نمود و با دستورwhos aمی توان متغیرaرا با جزئیاتش نمایش داد.

توابع گرد کردن اعداد درMATLAB

ceil(x): عددxرا به نزدیک ترین عدد صحیح در جهت مثبت بی نهایت گرد می کند.

floor(x): عددxرا به نزدیک ترین عدد صحیح در جهت منفی بی نهایت گرد می کند.

round(x): عددxرا به نزدیک ترین عدد صحیح گرد می کند.

fix(x): عددxرا به نزدیک ترین عدد صحیح در جهت صفر گرد می کند.