منظور از توابع داخلی، توابعی است که در نرم افزار متلب وجود دارند و هر یک عمل خاصی را انجام می دهند و چندین حرف برای نامگذاری آنها به کار رفته است.

به عنوان مثال می توان توابع sin ، cos و tan را نام برد که همان توابع مثلثاتی مشهور در ریاضیات می باشند. این توابع، یک عدد را دریافت کرده و به ترتیب، نتیجه سینوس، کسینوس و تانژانت آن را در خروجی نمایش می دهند.

باید توجه داشته باشید که چون نرم افزار متلب به هر یک از این توابع، یک دستور اختصاص داده است، بنابراین در مباحث دیگر ممکن است از لفظ دستور sin ، دستور cos و … استفاده کنیم و در واقع حجم زیادی از دستورات متلب را که به کار می بریم، توابع داخلی متلب می باشند که توسط تیم توسعه دهنده این نرم افزار، ساخته شده اند و ما با دستورات متلب از آنها استفاده می کنیم.

در جدول زیر، تعدادی از توابع داخلی matlab را برای نمونه آورده ایم :

تابع عملکرد تابع دستور در متلب
sin محاسبه سینوس sin
cos محاسبه کسینوس cos
tan محاسبه تانژانت tan

مثال :

 

A=cos(0)

نتیجه :

 

A =

1