با بررسی توزیع نمونه‌های اندازه گیری شده به خوبی مشاهده می شود که نمونه‌ها در دو خوشه مجزا تقسیم شده‌اند.

با مشاهده طرز قرار گرفتن خوشه ها می توانیم حدس بزنیم که با کشیدن یک خط مستقیم بین دو خوشه می توانیم آن‌ها را به طور دلخواه از یکدیگر جدا کنیم. اگر بتوانیم محدوده تقسیم بندی داده ها را تعریف کنیم ، عمل طبقه بندی به یک فرآیند تصمیم گیری تبدیل می شود که تشخیص می دهیم هر داده ورودی جدید در کدام طرف خط مستقیم قرار می‌گیرد (شکل۳-۱) صورت ریاضی چنین محدوه تصمیم « تابع ممیز» نامیده می شود .درعمل توصیه می ود که تابع ممیز تا حد امکان ساده باشد. درمثال فوق کاملاً روشن است که ساده‌ترین تابع خط راست است . این یک نمونه از گروه گسترده دستگاه های طبقه‌بندی است که اصطلاحاً طبقه‌بندی خطی[۲] نامیده می‌شوند.

[۲] _linear classification

طبقه بندی خطی (شکل a)