یک پرسپترون می تواند بسیاری از توابع بولی را نمایش دهد نظیر AND , OR , NAND , NOR اما نمی تواند XOR را نمایش دهد. در واقع هر تابع بولی را می توان با شبکه ای دوسطحی از پرسپترون ها نشان داد.