تكنيك آناليز اجزای اصلي(PCA)

 

در اين روش محورهاي مختصات جديدي براي داده ها تعريف شده و داده ها براساس اين محورهاي مختصات جديد بيان ميشوند. اولين محور بايد در جهتي قرار گيرد كه واريانس داده ها ماكسيمم شود (يعني در جهتي كه پراكندگي داده ها بيشتر است). دومين محور بايد عمود بر محور اول به گونهاي قرار گيرد كه واريانس داده ها ماكسيمم شود. به همين ترتيب محورهاي بعدي عمود بر تمامي محورهاي قبلي به گونهاي قرار ميگيرند كه داده ها در آن جهت داراي بيشترين پراكندگي باشند. در شكل زير اين مطلب براي داده هاي دو بعدي نشان داده شده است.