روش هاي به كار گرفته شده در اين رويكرد به دو گروه مختلف تقسيم مي شوند:

– تقطيع كلمه به حروف

– تقطيع كلمه به زيرحروف

در گروه اول، كلمه به حروف جداسازي مي شود و با شناسايي حروف جداشده، كلمه بازشناسي مي گردد.

در گروه دوم، كلمه به زيرحروف مثل پار همنحني ها و ساختارهاي پايه ديگر جداسازي مي شود و با شناسايي زيرحروف ها و تركيب آ نها، كلمه بازشناسي مي گردد. در اين رويكرد نمي توان در ابتدا مرز حروف را به طور كامل مشخص كرد، بلكه حروف به ترتيب از ابتدا به انتهاي كلمه، بازشناسي و جداسازي مي شوند. در هيچ یك از دو رويكرد نخست كه مبتني بر جداسازي هستند، به شكل كلي كلمه توجهي نمي شود و سعي بر آن است كه با بازشناسي حروف يك كلمه، آن كلمه شناخته شود.