مشخصه

روش محاسباتي متداول
)شامل سيستم‌هاي خبره(

شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

روش پردازش

ترتيبي

موازي

توابع

منطقي (left brained)

estault (right brained

روش فراگيري

به كمك قواعد (didactically)

با مثال          (Socratically)

كاربرد

حسابداري، واژه پردازي، رياضيات،
ارتباطات ديجيتال

پردازش حسگرها، تشخيص گفتار، نوشتار، الگو