از دستور می تواب برای تغییر سایز آرایه استفاده کرد.

به مثاله زیر توجه کنید

A =
۱    ۴    ۷    ۱۰
۲    ۵    ۸    ۱۱
۳    ۶    ۹    ۱۲

B = reshape(A,2,6

B =
۱    ۳    ۵    ۷    ۹   ۱۱
۲    ۴    ۶    ۸   ۱۰   ۱۲
B = reshape(A,2,[])

B =
۱    ۳    ۵    ۷    ۹   ۱۱
۲    ۴    ۶    ۸   ۱۰   ۱۲