فرض کنید دو بردار A و B را داریم و آن دو را به صورت دو مجموعه در نظر می گیریم. با استفاده از دستور setxor در متلب، می توانیم عناصری (عضوهایی) را که تنها در بردار A (مجموعه A) وجود دارند یا تنها در بردار B (مجموعه B) وجود دارند (اجتماع منهای اشتراک دو مجموعه A و B) را تعیین کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

مثال :

 

A=[1 2 3 4]
B=[1 2 5 6]
C=setxor(A,B)

نتیجه :

 

A =1     2     3     4

B =

1     2     5     6

C =

3     4     5     6