• تعریف نفوذ: نفوذ مجموعه اقدامات غیرقانونی است که «صحت»، «محرمانگی» یا «دسترسی به یک منبع» را به خطر می‌اندازد، نفوذها به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند: