مدل ISO27001 دارای 11 بعد می‌باشد که هر کدام از بعدها دارای زیر بعدهای خاص خودشان هستند. در سیستم‌های تعریف‌شده حرف اول هر کلمه از بعدها به عنوان نام متغیر در نظر گرفته می‌شود. ما برای هر زیر بعد یک سیستم استنتاج فازی طراحی کرده‌ایم؛ که این سیستم‌ها از نوع ممدانی می‌باشند. خروجی هر کدام از این سیستم‌ها به سیستم اصلی که از نوع سوگنو می‌باشد داده می‌شود؛ که قوانین این سیستم توسط یک شبکه عصبی پس انتشار به‌روزرسانی تست و آموزش می‌بیند. در شکل زیر نمونه‌ای از متغیرها را می‌توانید مشاهده کنید.