هدف اصلی بازشناسی الگوها طبقه‌بندی است. بازشناسی الگوها را می توان به دو مرحله تقسیم کرد. اول مرحله استخراج مشخصه‌ها و دوم مرحله طبقه‌بندی .

بازشناسایی الگو

مشخصه به معنی کمیتی است که برای طبقه‌بندی طرح اندازه‌گیری می شود. مثلاً اگر مسأله شناسایی متون را دوباره در نظر بگیریم، برا ی تشخیص حرف «f » از حرف « E » لازم است که تعداد خطوط عمودی واقعی و افقی را مقایسه کنیم.

مشخصه‌ها در اختیار دستگاه های طبقه‌بندی کننده قرار می گیرند . وظیفه دستگاه طبقه بندی کننده انعکاس این مشخصه‌ها در فضای طبقه‌بندی است به عبارت دیگر با داشتن مشخصه‌های ورودی، این دستگاه باید تصمیم بگیرد که طرح‌های داده شده به کدام طبقه بیش‌ترین تطابق را نشان می دهند .