به سيستم‌هاي اطلاعاتي فعال كه از داده‌هاي بيمار براي ارائه پيشنهاد موردي استفاده مي‌كنند، سيستم پشتيباني تصميم باليني گفته مي‌شود. اين تعريف مولفه‌هاي اصلي DSS باليني را دربرمي‌گيرد: اطلاعات پزشكي، دادة بيمار و پيشنهاد موردي.

  • اطلاعات پزشكي: نمايش اطلاعات پزشكي از يك سيستم به سيستم ديگر تفاوت مي‌كند. در واقع مدل‌هاي مختلفي براي نمايش اطلاعات پزشكي وجود دارد.
  • داده‌هاي بيمار: اطلاعات پزشكي موجود در DSS براي تفسير داده‌هاي بيمار بكار مي‌رود.
  • پيشنهاد موردي: نتيجه اعمال اطلاعات پزشكي به داده‌هاي بيمار يك پيشنهاد موردي است. براي مثال اعمال مدل فارماكوكينتيك به داده‌هاي بيمار به پيشنهادي در مورد مقدار مصرف دارو براي آن بيمار منتهي مي‌شود.

بنابراين با اين تعريف كتاب‌هاي الكترونيكي و صفحات وب، DSS نيستند.