• تعداد ملاک­ها یا معیارهای بهینه یابی:

هنگامی که مسئله بهینه یابی مربوط به مدل­سازی یک سیستم فیزیکی تنها شامل یک تابع هدف باشد، عمل یافتن جواب بهینه، بهینه یابی تک هدفه نامیده می­شود در صورتی که مسئله شامل بیش از یک تابع هدف باشد عمل یافتن یک یا چند جواب بهینه، بهینه یابی چند هدفه نامیده می­شود. در این مساله پارامتر­ها عبارت‌اند از ، ، ، ، ، ، ، ، و که با توجه به این پارامتر­ها و متغیر اهداف مدل که به دست آوردن مقدار بهینه و می‌باشد مقدور می‌شود.