• تعداد متغیرهای تابع هدف:

اگر مسئله فقط یک متغیر برای بهینه یابی داشته باشد تک متغیره نامیده می­شود درحالی‌که اگر تعداد متغیرها بیش از یکی باشد یک مسئله چند متغیره نامیده می­شود.