تعداد بيت‌هاي متناظر با هر متغير در صورتي كه از رشته‌هاي بيتي استفاده شود، به صورت زير به دست مي‌آيد.

رابطه 2-3- محاسبه تعداد بيت‌هاي متناظر با هر متغير.

 

كه در رابطه فوق بيسترين مقدار مجاز متغير و كمترين مقدار مجاز متغير X است و d نيز دقت مورد نظر براي اين متغير مي‌باشد. اكنون با استفاده از رابطه (2-4) مقدار n محاسبه مي‌كنيم. اگر در محاسبه مقدار n اعشاري شود، كوچكترين عدد صحيح بزرگتر يا مساوي آن را در نظر مي‌گيريم.